تداوم حملات اشغالگرانە دولت ترک: گلولەباران روستاهای روژآوا

دولت اشغالگر ترک بسیاری از روستاهای روژآوا را گلولەباران کرد.

دولت اشغالگر ترک روستاهای حسینی، ساموقا و جبل نایف را در کانتون شهبا و سد شهبا را بمباران کرد.

همزمان با بمباران روستاهای حسینی، ساموقا و جبل نایف در کانتون شهبا و سد شهبا، دولت ترک با کاتیوشا روستاهای ارشادیە، مرانزە، مرناز، شوارخا و مالکیە از توابع عفرین را با کاتیوشا بمباران کرد. تا کنون نزدیک بە ٥٠ کاتیوشا بە این روستاها اصابت کردەاند. دولت اشغالگر ترک با کاتیوشا روستاهای بینی  را نیز با ٢٤ گلولە کاتیوشا مورد هدف قرار داد.

میت و تبهکاران  وابستە بە آن بە روستای کفر زیتی در منطقە جرابلس حملە کردە و شخصی را با نام عدنان عبدو ٣٩ سالە ربودند. همچنین اعلام شدە است کە تبهکاران با چندین اتومبیل نظامی بە این روستا حملە کردە  و افراد دیگری را نیز دستگیر کردەاند.