باشاران: در سال ۲۰۲۲ مبارزات زنان را گسترش می‌دهیم

عایشه آجار باشاران سخنگوی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام کرد، مبارزات مشترک زنان دیگر به یک نیاز تبدیل شده است. وی گفت؛"سال ۲۰۲۲ به سالی تبدیل خواهد شد که ما مبارزات مشترک را گسترش خواهیم داد."

سال ۲۰۲۱ پایان یافت. حملات اخیر حکومت علیه زنان هرگز فراموش نخواهد شد. در هر روز دو زن به دلیل خشونت مردها جان خود را از دست می‌دهند. کنوانسیون استانبول که علیه خشونت در مقابل زنان به یک سپر تبدیل شده بود، لغو شد.

عایشه آجار باشاران سخنگوی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) از دیدگاه زنان سال ۲۰۲۱ را ارزیابی کرده و یادآور شد، در این سال بیشترین حملات به دستاوردهای زنان صورت گرفته است.

آجار باشاران همچنین اعلام نمود، در سال ۲۰۲۱ هم تعداد حوادث کشتن زنان افزایش یافته است و هم مبارزات در مقابل این جنایات گسترش یافته‌اند.

باشاران اعلام نمود، در کوردستان نیز سیاست‌های حکومت که علیه زنان می‌باشند، با حملات دولت و خشونت توسط افسران دولتی علیه زنان انجام شده‌اند. وی گفت؛"ما به خوبی می‌دانیم در این کشور اگر جنایتی انجام شود، اگر فرد مجرم لباس نظامی به تن داشته باشد، به طور مستقیم با حکومت ارتباط دارد و از این مجرم به خوبی محافظت شده و وی را صاحب حق معرفی می‌کنند."

عایشه آجار باشاران همچنین اعلام کرد، حکومت به پایان خود نزدیک شده است و در حال فروپاشی است. وی گفت:"اما این حکومت می‌خواهد با نابودی خود جامعه را نیز به سمت فروپاشی و نابودی ببرد. حکومت پایان خواهد یافت، اما تغییر جامعه‌ای که سقوط کرده بسیار دشوار است. به نظر من این بزرگترین خطر است."

باشاران در ادامه به این مسئله اشاره کرد که رویدادهای خطرناک فقط در خیابانها و زندان‌ها رخ نمی‌دهند، بلکه سیاستمداران زن در پارلمان نیز آنرا احساس کردههاند. وی یادآور شد، مدتی است صبر و تحمل بسیار کم شده است و  نفرت‌پراکنی بسیار افزایش یافته است. نژادپرستی تبلیغ شده و برای حکومت نظامی کار می‌شود.

آجار باشاران اعلام نمود، باید در پارلمان به تنوع‌ها و طیف‌های مختلف احترام گذاشته شده و اساس قرار بگیرند. از لحاظ دمکراسی زمینه‌ی گفتوگوهای مشترک فراهم شود و بر اساس آن نتایجی به دست می‌آید. اما در ترکیه به جای آنکه گفته‌ی زنان نیمه جامعه هستند، استفاده شود، مردان به جای زنان صحبت کرده و برای ادامه حکومت خود به هرگونه خشونتی دست می‌زنند.

سخنگوی مجلس زنان ه.د.پ اعلام نمود، در ترکیه علی‌رغم مبارزات نیز، نمایندگی زنان نتوانست ۲۰ درصد را پشت سر بگذارد و این نشان داد، برای آنکه تغییر ایجاد شود، نه تنها ه.د.پ بلکه باید همه دستگاه‌های زنان، احزاب را تحت فشار بگذارند.

باشاران به این مسئله اشاره نمود، هم در رابطه با خشونت علیه زنان و هم در رابطه با وضعیت زندانیان باید واکنش جامعه شدیدتر باشد. ما درخواست می‌کنیم سال ۲۰۲۲ راهی برای این مسئله پیدا شود.

باشاران همچنین تاکید کرد، سال ۲۰۲۱ علی‌رغم همه اتفاقات اما زنان از میدان ها عقب نکشیده و با این امید سال ۲۰۲۲ را آغاز نمودند.

عایشه آجار باشاران در پایان اعلام نمود، در حالی که از لحاظ اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی بحران‌ها افزایش یافتند، سال ۲۰۲۱ اثبات نمود که مبارزات مشترک برای زنان تا چه حد ضروری است. سال ۲۰۲۲ به سالی تبدیل خواهد شد که زمینه‌های مبارزات مشترک تقویت شده و باید گسترش پیدا کند. حکومت‌ها دچار فروپاشی خواهند شد و معتقدم که سال ۲۰۲۲ به سالی تبدیل خواهد شد که ما جایگزین و آلترناتیو جدیدی ایجاد خواهیم کرد. سال ۲۰۲۲ به سالی تبدیل خواهد شد که هم مبارزات را افزایش خواهیم داد و هم به عنوان زنان زندگی جدیدی ایجاد خواهیم کرد. در این سال قدم‌های اصلی برای تغییر این سیستم را بر خواهیم داشت و مبارزات را افزایش خواهیم داد.

امیدوارم سال ۲۰۲۲ برای زنان آزادی به ارمغان بیاورد.