حزب آزادی زنان کوردستان: با انقلاب زن در ایران متحد شویم و اعتراضات را گسترش دهیم

شورای هماهنگی پاژک اعلام کرد: از زنان و خقلمان در هر چهاربخش کوردستان و خارج از میهن می‌خواهیم با انقلاب زن در ایران اعلام همبستگی کنند و اعتراضات را گسترش دهند.

شورای هماهنگی حزب آزادی زنان کوردستان (پاژک) با صدور بیانیه‌ای گفت:"شعار ژن، ژیان، آزادی که مانیفست سیستم دمکراتیک نوین و زندگی آزاد است از کوردستان سرچشمه‌ گرفت و در تمامی خاورمیانه‌ طنین‌انداز شد."

متن کامل بیانیه پاژک به شرح زیر است:

"یاد و خاطره ژینا امینی، شلیر رسولی و تامی شهیدان انقلاب که در خیزش خلق جانباختند را با ادای احترام گرامی داشته و رژیم مستبد ایران را محکوم می‌کنیم. قتل ژن رویداد تازه‌ای نیست؛ شیرین علم‌هولی و صدها انقلابی کورد، سیاستمداران زن و مرد از سوی رژیم ایران اعدام شدند و صدها تن دیگر همچنان دربند هستند.

رژیم ایران یک نظام جنسیت‌گرا، پدرسالار و ستمگر است، نه تنها با اقدامات سیاسی خویش به بحران دامن می‌زند، یک رژیم سر تا پا بحران‌زاست. دشمن زن است، دشمن آزادی و دمکراسی است. با حملاتی که علیه زنان صورت می‌دهد، علیه تمامی کوردها، علیه تمامی جوامعمان در ایران است. زنان و خلق‌هایی که پس از قتل ژینا امینی با شعار ژن، ژیان، آزادی بپاخواستند، با مقاومتی جمعی بنیان‌های نظام را به چالش کشیده‌اند و خواستار تغییر دمکراتیک هستند. ما به ایستار و اراده آزادیخواهی زنان و خلق‌هایمان در شرق کوردستان و ایران درود می‌فرستیم.

شعار «ژن، ژیان، آزادی» مانیفست ایجاد سیستم دمکراتیک است

جوامع کورد، فارس، آذری، عرب و بلوچمان با درک شعار «آزادی زن، آزادی جامعه است» با پیشاهنگی زنان بپاخواسته و دارای چنان نیرویی هستند که سرنوشت دمکراتیک خود را رقم زنند. گسترش سریع خیزش‌های مردمی دارای ارزش تاریخی بزرگی می‌باشد. آنچه روی می‌دهد؛ انقلاب زن است، همچنین نشانه رویداد انقلاب اجتماعی می‌باشد. سرهلدان[خیزش]‌های مردمی در شرق کوردستان در سراسر خاک ایران گسترش یافتند، یک قیام آزادیخواهانه علیه رژیم مستبد اسلامی ایران است. شعارهای «ژن، ژیان، آزادی» و «مرگ بر دیکتاتور» که در سراسر خاک ایران فریاد کشیده می‌شود، یک گام تاریخی آزادیخواهی است. شعار «ژن، ژیان، آزادی» با درک «قتل زن قتل جامعه و زندگیست» سرداده می‌شود، مانیفست ایجاد سیستم نوین دمکراتیک غیرقابل برگشت است.

مرحله آزادی آغاز شده است

مرحله آزادی غیرقابل بازگشت آغاز شده است. جنبش اجتماعی خلق با پیشاهنگی زن آغاز شده که تا کسب نتیجه ادامه خواهد داشت. خیزش اجتماعی با پیشاهنگی زن در ایران نویدبخش آغاز مقطع آزادی و دمکراسی است. زمان آن فرا رسیده است که انقلاب زن، ضامن انقلاب دمکراتیک ایران باشد. آنچه مهم است مقاومت علیه حملات نظام زورگو تا تحقق پیروزی است. بنابراین بسیار مهم است که میدان‌ها خالی نشوند، مقاومت شعله‌ور گردد."

فریاد آزادیخواهی در ایران برخاست و اکنون در خاورمیانه و جهان بازتاب یافته است. زنان در تمامی خاورمیان، این خیزش انقلابی را انقلاب خود می‌دانند، از آن الهام می‌گیرند و بسوی انقلاب‌های تازه‌ گام برمی‌دارند. زنان مصمم هستند در هر عرصه‌ای علیه نظام‌های جنسیت‌گرا، مستبد و اقتداگرا پرچم مبارزات خود را به اهتزاز دراورند و قرن ٢١ را به قرن زن مبدل کنند. به این مناسبت زنان و خلقمان در هر چهاربخش کوردستان و خارج از میهن را فرامی‌خوانیم با انقلاب زن در ایران متحد شوند، آکسیون‌ها را گسترش داده و ادامه دهند. همچو حزب زنان آزاد کوردستان (پاژک) ما در کنار زنان و کنار خلقمان جای داریم. زنان شرق کوردستان و ایران تنها نیستند.

شور و شوق آزادی خلقمان و زنانمان در شرق کوردستان و ایران در تمامی کوردستان گسترش یافته است. صیانت از این امر در روژاوا و شمال کوردستان موضع میهن‌دوستانه و آزادیخواهانه است. جنوب کوردستان یکی از مناطقی است که بیش از هر جای دیگری نیازمند اتحاد زن با زندگی، زندگی با آزادیست. زنان جنوب کوردستان را فرامی‌خوانیم تا به شیوه‌ای نیرومندانه‌تر از زنان شرق کوردستان و ایان حمایت کنند، با صدای آنها مبدل شوند، به رود خروشان دمکراسی و آزادی ملحق شوند، با موضع اتحاد زن به وظایف تاریخی خود عمل کنند."