نتایج کنگرەی نهم کنگرەی ستار منتشر شد

کنگرەی نهم کنگرەی ستار دیروز انجام شد و چندین دستور جدید صادر گردید.

هئیت اجرایی کنگره نتایج را نهمین کنگرەی خود را بەشرح زیر ابلاغ کرد:

نهمین نشست عمومی کنگرەی ستار در 15 ژانویەی 2023 با شعار "با انگیزەی مبارزەی انقلاب زنان، قیام زن زندگی آزادی را به پیروزی می رسانیم و با شرکت 1000 نماینده انجام شد.

کنگرەیمان با گرامیداشت شهید سکینه جانسز، اوین گویی، ژیان تولهلدان، دلار حلب، زینب ساروخان، ناگهان آکارسل، دیا هوگر و چیچک هارونی با احترام یاد همەی شهدای نبرد آزادی را گرامی داشتە و عهد و پیمانش را برای تحقق امید و آرزوهایشان را تکرار می کند. اجلاس با احترام و سپاسگذاری یاد همەی شروانان ی.ژ.ستار و ھ.پ.گ را گرامی داشت که در مقاومت تاریخی زاپ، متینا و آواشین جان باختند و به همەی گریلاهای مدرنیتەی دموکراتیک درود فرستادند که در مناطق حفاظتی مدیا تهاجم نابودسازی و قتل عام اشغالگران را شکست دادند. همچنین به مبارزات دفاع از خود زنان با رهبری ی.پ.ژ و ھ.پ.گ-زن درود فرستادە شد و بر تقویت آنها تاکید شد.

در نهمین نشست عمومی مان، پروسەای که پیرامون فرمول حیرت انگیز ژن،ژن،ژیان آزادی در ایران و روژهلات کوردستان با پیشگامی زنان بەپاخواسته پیش می رود و بەدور آن جمع شدەاند مورد تاکید قرار گرفتە و کنگرەی ستار با گرامیداشت شخص ژینا امینی یاد همەی زنان و جوانان بەپا خواسته را گرامی داشت که در نبرد آزادی و انقلاب زنان در ایران جان باختەاند و نهمین کنگره را به آنها و مقاومت خلقهای ایران و روژهلات کوردستان تقدیم می کنیم.

تشکیلات زنان در ایران، افغانستان، روژآوا، لبنان، اروپا و آمریکای لاتین با پیامهای ویدیویی شان به کنگرەیمان درود گفتند و آرزوی موفقیت برایمان کردند.

بعلاوه این نشست ارزیابی گستردەای از سطح مبارزات زنان در سراسر جهان تقدیم کرد و دستورات تازەای دربارەی ایجاد ارتباط و ائتلاف دموکراتیک با سازمانهای زنان صادر کرد و به مبارزات زنان در هر نقطه از جهان درود فرستاد.

رهبر آپو طراح فرمول "ژن،ژیان، آزادی" است که 22 ماه است در انزوا و قرنطینەی سخت و مطلق، زندانی است. در ماهیت موضع سی.پی.تی یکبار دیگر معلوم شد که سیستم شکنجه و انزوای امرالی خارج از حیطەی همەی قوانین حقوق بشری کار می کند. رهبر آپو در مقابل این حقیقت در حال مبارزەای تاریخی و بی مانند است.

کنگرەیمان با احترام به مقاومت رهبر آپو درود فرستاد که علیه همەی نیروهای مدرنیتەی سرمایەداری خودش را به در پیش گرفتن "زمان زمان آزادی است" رسانده است تا در نهایت  بتوانیم سیستم امرالی را شکست دادە و آزادی فیزکی رهبر آپو را تضمین کنیم.

شورای عمومی مان در هجدهمین سالیاد تاسیس کنگرەی ستار تشکیل شد، تصمیمات مهمی در حوزەی کنفرانس و گردهمایی سالانەی همەی کانتون ها و سطوح کاری اتخاذ کرد تا بتوانند نیروی سازماندهی شدەی زنان را تقویت کنند.

تصمیمات و طرحهای همەی کنفرانسهای کانتونها از طرف کنگره تایید و تصویب شدند. همچنین برنامەی ویژەای مطرح شد. با شعار "نباید هیچ زنی بدون سازمان باشد" هم در روژآوا هم در سوریه و خارج از کشور، اقدام سازماندهی زنان، در واقع انقلاب زنان، پیشرفت تازه ایجاد کند. با هدف تقویت همگرایی و موسساتی کردن امورات کنگرەی ستار، دستەی هماهنگی و مدیریت جدید انتخاب شد که متشکل از هفت نفر است.

کنگره با دقت پیشرفتها در سطح منطقه، خاورمیانه و جهان را پیش کشید و آنها را ارزیابی نمود و نکات مهمی را برشمرد.

دربارەی جنگ جهانی سوم که رویارویی همه جانبه در جریان است، خطرات چقدر بزرگ اند بەهمان اندازه امکان و فرصت تاریخی با خود بەهمراه دارند.

آنچه که نخست تغییر را پیش کشید، کشمکش مابین نیروهای مدرنیتەی دموکراتیک و مدرنیتەی سرمایەداری بود، لذا کنگره به اهمیت این وضع اشاره کرد برای توسعەی پیکار آزادی زنان و اجرای انقلاب زن، که در چهارچوب حقیقت زن زندگی آزادی، جهانی شده است. تلاش برای آزادی زنان در سراسر جهان با این حقیقت مهر خورده است، این نیز قدرت بدیل و ایدەهای رهبر آپو را اثبات کرده است.

کنگره در راستای وظایف و ملزومات بیشتر برای پخش نتایج عملی و تئوریک انقلاب زنان در روژآوا به سایر نقاط ازجمله سوریه، خاورمیانه و سپس سایر جهان دستورات تازەای صادر کرد.

کنگره دربارەی حملات مختلف علیه انقلابمان و سیستم دموکراتیک مان، ارزیابی گستردەای انجام داد. بەویژه دربارەی تهاجمات نابودگرانەی دولت فاشیست ترکیه، وضع زنان و جامعه در مناطق اشغال شده، سیاست دولتهای اقلیمی و بین المللی نسب به این تهاجمات، و سطح مبارزاتمان مورد بررسی قرار گرفت.

کنگره مشخص نمود که تنها با افزایش سازماندهی زنان و همەی جامعه بر مبنای نبرد خلق انقلابی، حملات نابودگرانه متوقف می گردد.

کنگره نقش و جایگاه پیشگامی زنان در سازماندهی جامعه بر اساس نبرد خلق انقلابی را تایید کرد. بعلاوه جهت تقویت مبارزه علیه استراتژی بی آب و خاک کردن و بی وطن کردن و سیاستهای تغییر بافت جمعیتی، تصمیمات مهمی اتخاذ شد.

موضوع دیگری که در کنگره مورد بررسی قرار گرفت این بود که سیستم دولت- مردسالار درحال هجوم و تقلا علیه انقلاب زن است. ایدئولوژی جنسیت گرا علیه دستاوردهای ما زنان وارد حملەی منظمی شده است. بەمانند حرکت زنان، باید تلاشهایمان هم ضد خشونت دولت باشد و هم ضد ذهنیت مردسالار در جامعه.

کنگره دربارەی مبارزەی رادیکال بر اساس خطوط استراتژیک جدید علیه همەی اشکال خشونت و جنسیت گرایی به تفاهم رسید. همزمان نکات مهمی دربارەی تهاجم ایدئولوژیک سیستم مدرنیتەی سرمایەداری از راه لیبرالیسم و سیاست خاص مرتبط با زنان جوان، اشاره و برجسته شد.

در ادامەی مباحث کنگره به روشنی مشخص گردید که سیستم نابودگر یک خطر بزرگ برای همەی بخشهای کوردستان و دستاوردهای کوردهاست. برای حفاظت از این دستاوردها و تضمین ساختار دموکراتیک برای خلق کورد، پیش بردن یک سیاست ملی، نیازی مبرم است. دراین راستا کنگرەی ستار مسئولیت خود را برای تاسیس اتحادیەی ملی دموکراتیک یکبار دیگر بەانجام رساند و آنرا تایید کرد. لذا از زنان بخشهای دیگر کوردستان و خارج از کشور خواست تا علیه حملات اشغالگرانه و خط نابودگری، موضع قدرتمند داشته باشند. بەهمین منظور فراخوان به انجام سومین کنفرانس ملی زنان کورد داد.

قرن 21 که سدەی آزادی زن است، در این دوره زنان با رهبری زنان کوردستان و با معادلەی زن زندگی آزادی یکبار دیگر نشان دادند که در کل برای مبارزەی آزادی، برابری و دموکراسی در جهان، آنها پیش قدم اند.

طراح این پیش قدمی، رهبر آپوست که با مقاومت بی نظیر در برابر سیستم ستمگر و فاشیست ایستاده است. نه تنها برای خلق کورد بلکه برای همەی نیروهای مدرنیتەی دموکراتیک، روحیەی رزم آزادی، مرام و ایدەی اصلیش است. انزوا علیه رهبر آپو، عملیات نابودسازی علیه مواضع گریلا، حملات علیه شمال و شرق سوریه و تدارکات برای اشغالگری تازه، حملات علیه رهبران زنان، همگی در زیر پردەی جنگ جهانی سوم پیگیری می شوند.

زیرا تمامی حملات همگی باهم در ارتباط اهستندند، بسیار ضروری است که مبارزەای فراگیر، سیستماتیک، منظم و بدون خدشه در برابر سیستم جنایتکار و نابودگر پیرو شود. بەعنوان کنگرەی ستار ما در نهمین اجلاس عمومی مان یکبار دیگر نقش و مسئولیت تاریخی رهبری را تاکید و تایید کردیم. با دقت فراوان برنامەی تازەی مبارزاتی خود را مشخص کردیم. براین اساس در هیجدهمین سالگرد تاسیس سازمانمان، شروع مرحلەای جدید از فعالیت و سازماندهی در سطح عملی را اعلام می کنیم. درچهارچوب تضمین انقلاب زن زندگی آزادی، با پیشگامی نیروی متحد زنان، کنگرەی ستار وظایف خودش را با قاطعیت انجام می دهد.

زن، زندگی، آزادی! پیروزی با ماست.