'وظیفه‌ی اصلی ما نشر فکر و اندیشه‌ی رهبر آپو است'

اوینار میرکان گریلای نیروهای مدافع زنان روژهلات کوردستان زادروز عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد را به همه‌ی قهرمان‌های مبارزات آزادی کوردستان تبریک گفت و اعلام نمود، فلسفه‌ی رهبر آپو نمایندگی حقیقی حقوق بشر را عهده‌دار است.

اوینار میرکان گریلای ه.پ.ژ روز تولد عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد را تبریک گفته و حصر امرالی را محکوم نمود.

گریلا اوینار میرکان گفت؛"روز تولد رهبر آپو را ابتدا به همه‌ی زنان جهان و خلق‌های آزادیخواه تبریک می‌گویم. روز تولد رهبر آپو روز عادی نیست، چون ۴ آوریل برای خلق‌های آزادیخواه، امید است. به ویژه برای زنان امیدی بزرگ می‌باشد. چون زمانی که ما به تاریخ می‌نگریم، می‌بینیم، همیشه زنان سرکوب شده‌اند، اما با فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو زنان یک بار دیگر فرهنگ زندگی بخش خود را زنده کرده و بر خاک مزوپوتامیا به نشر آزادی می‌پردازند."

اوینار میرکان همچنین گفت، وظیفه‌ی اصلی آنها این است که زنان جهان را با فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو آشنا کنند. وی گفت؛"باید ما رهبری را به جهانیان معرفی کنیم، چون اگر آزادی حقیقی در جامعه وجود داشته باشد، در فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو وجود دارد. به همین دلیل باید رهبری را به همه‌ی جهان معرفی کنیم. فکر و اندیشه‌ی رهبر آپو چنین فکری است که هر انسانی وقتی آن را می‌شناسد، نیرو و معنویت و امید را از آن می‌گیرد.

زمانی که ما با اوضاع جهان دقت می‌کنیم، می‌بینیم تنها اندیشه‌ای که آزادی بشریت را اساس قرار داده است. اندیشه‌ی رهبر آپو است. دولت ترکیه چون می‌داند خلق کورد با وجود رهبر آپو مقاومت و مبارزات را آموخت، حصر سنگینی بر وی تحمیل کرده است و می‌خواهد فکر و اندیشه‌ی او را در یک چهاردیواری محبوس کرده و اجازه ندهد منتشر شود، اما ما به عنوان مبارزان رهبر آپو وظیفه‌ی اصلی ما این است، که فکر و فلسفه‌ی او را منتشر کنیم."

در این رابطه ضروری است، زنان و جوانان به طور ویژه از فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو صیانت کنند. درست است که رهبر آپو در زندان امرالی محبوس می‌باشد، اما اندیشه او آن قدر آزاد است که هر انسانی می‌تواند از آن بهره‌مند شود. اندیشه‌ی رهبر آپو هویت حقیقی حقوق بشر است."