زنان مخمور در سالیاد قیام ژن ژیان آزادی عزم خود برای مبارزه را نشان دادند

در کمپ مخمور زنان با پیشاهنگی شورای ایشتار به اولین سالیاد قیام ژن ژیان آزادی درود فرستادند و پیمان دادند تا مبارزاتشان را تشدید کنند.

در کمپ پناهندگان شهید رستم جودی-مخمور زنان با هماهنگی شورای ایشتار به اولین سالیاد قیام زن زندگی آزادی درود فرستادند که این قیام پس از قتل حکومتی ژینا امینی دختر کورد توسط پلیس تهران در روژهلات کوردستان و ایران آغاز شد.

زنان این کمپ در پارک ۴ آوریل تجمع کردند و برای احترام به ژینا امینی و همه شهدای این قیام و شهدای آزادی کوردستان یک دقیقه سکوت کردند. سپس توسط روکن تونج به نمایندگی از زنان کمپ یک بیاینه قرائت شد.

"شعار ژن ژیان آزادی به فلسفه انقلاب مبدل شد"

در این بیانیه آمد: سالهاست سیستم دولت-ملت با رویکرد مردسالار درحال نابودسازی مفهوم "زن زندگی آزادی" است. اما در این انقلاب اخیر رابطه مابین زن و زندگی دوباره روشن گردید. سوالات درباره زن و ارتباط آنها با زندگی بازهم جواب داده شد. زن زندگی آزادی حالا از یک شعار فراتر است و مانند فلسفه انقلاب، فلسفه زندگی و حتی یک رنسانس جدید در ایران و روژهلات کوردستان و خاورمیانه منتشر شده است."

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: "اگر این انقلاب با پیشاهنگی زنان شروع نمی‌شد؛ اینقدر فراگیر نمی‌شد. زیرا زن پیشاهنگ جامعه و رنگ زندگی است. لذا وقتی قیام با پیشاهنگی زنان شروع شد؛ همه به این قیام پیوستند. مردان نیز به این قیام پیوسته و دانشگاه‌ها و مدارس نیز در صفوف انقلاب جای گرفتند.

نیز اشاره گردید: حقیقت شعار ژن ژیان آزادی که سالها پیش توسط رهبر آپو به‌میان آمد، یکسال پیش در چنین روزی به فریاد آزادی و منشاء تقویت مبارزات زنان روژهلات کوردستان و جهان تبدیل شد.

در پایان این بیانیه آمده است: ما زنان کمپ مخمور هدف اصلی‌مان در اولین سالیاد این قیام، سازماندهی و اتحاد زنان است. ما سالهاست در این راه تلاش می‌کنیم و هزینه و قربانی سنگین می‌دهیم. لازم شخصیتی که انقلاب را خلق کرد؛ تنها نگذاریم و انقلاب را شعله‌ور کنیم. بر این اساس با قدردانی از تمام شهدای انقلاب ژن ژیان آزادی یاد می‌کنیم و پیمان تداوم راه آنان را تکرار می‌کنیم."