هشتمین سالروز وفات هنرمندی کە دردها و آلام خلق خود را در ساز شمشال می‌نواخت

قادر عبداللە زادە متخلص بە قالە مرە یکی از هنرمندان خلق کُرد است کە در موسیقی مقامی کردستان همچون ستارەای می‌درخشد. قالەمرە پس از ٨٤ سال زندگی هنرمندانە در ٣١ اردیبهشت ١٣٨٨- ٢١ ماە مە ٢٠٠٩ درگذشت

قادر عبداللە زادە متخلص بە قالە مرە یکی از هنرمندان خلق کُرد است کە در موسیقی مقامی کردستان همچون ستارەای می‌درخشد. قالەمرە پس از ٨٤ سال زندگی هنرمندانە در ٣١ اردیبهشت ١٣٨٨- ٢١ ماە مە ٢٠٠٩ درگذشت

قالەمرە هنرمند نامی روژهلات کردستان در ١ دی ١٣٠٤ در روستای کولیجە حومە بوکان در استان اورمیە متولد شد. قالەمرە در خانوادەای كشاورز و زحمت‌کش چشم بە جهان گشود، بە گفتە خود ایشان در میان خانوادە نواختن ساز شمشال مرسوم بود، اما هیچ کس بە ایشان آموزش نداد و خود نواختن ساز شمشال را فراگرفت.

 

قالەمرە چند سال قبلا از وفات در گفتگویی اعلام کردە بود:"فقط زمانی که عاشق بودم و حال‌وهوای جوانی در سر داشتم، در خلوت، حرف‌های عاشقانه‌ای را که در دل داشتم با شمشالم بیان می‌کردم و فقط برای خودم شمشال می‌زدم؛ وگرنه همیشه برای مردم شمشال نواخته‌ام." این هنرمند افزودە است:"تمام زندگیم را در ناراحتی و گرسنگی و سیه‌چارگی گذراندم."

این هنرمند در سال ١٩٩٣ جایزە آلمان بهترین و اصولی‌ترین نوع نی‌نوازی را کسب کرد اما بە دلیل فقر مالی نتوانست آنرا دریافت کند، سال ٢٠٠٢ در شهر سلیمانیە برندە فستیوال پیرمِرد شد و در سال ٢٠٠٣ هم از سوی همشهریانش مورد تقدیر قرار گرفت.

 

قالەمرە هیچگاە خلق خود را در مصایب و مشکلات تنها نگذاشت و در تمام مراسمهای یادبود انفال، هلبجە، سردشت و ... مشارکت کرد. سرانجام در ٣١ اردیبهشت ١٣٨٨ در روستای زادگاهش درگذشت و پیکر وی بنا بە وصیت خود در کنار هنرمند نامی "حسن زیرک" در تپە نالەشکینە اطراف بوکان بخاک سپردە شد.

 

هنر کردی مدیون هنرمندان بسیاری است و یکی از هنرمندانی کە برای همیشە در تاریخ هنر کردستان خواهد درخشید بدون شک قادر عبداللەزادە (قالەمرە) است.