هوزان دلگش هنرمند انقلابی و متعهد ایزدی وفات کرد

خوانندە ترانەهای حماسی و انقلابی ایزدی کرد بە نام دلگش وفات کرد. پلاتفرم هنرمندان کرد ایزدی بیانیەای را بە مناسبت وفات هنرمند دلگش منتشر کردە و این ضایعە را بە خانوادە وی تسلیت گفت

خوانندە ترانەهای حماسی و انقلابی ایزدی کرد بە نام دلگش وفات کرد. پلاتفرم هنرمندان کرد ایزدی بیانیەای را بە مناسبت وفات هنرمند دلگش منتشر کردە و این ضایعە را بە خانوادە وی تسلیت گفت

هوزان دلگش سال ۱۹۵۲ در خانوادەای ایزدی در روستای فسقین منطقە نصیبین مردین چشم بە جهان گشود. ۱۹۷۰ پا بە عرصە سیاست گذاشت و در ۱۹۷۸ اولین البوم ترانەهای خود را منتشر کرد. دلگش در حیات هنری خود ۹ آلبوم ترانەهای سنتی، انقلابی و خلقی را بە خزانە موسیقی کردی افزود. ترانەهایی همچون "ل مردینە ل باگوکە"، "مختارو" و "بچوکە جانە" کە هوزان دلگش آنان را بە موسیقی کردی تقدیم کرد هنوز هم از سوی صدها هزار کُرد زمزمە می‌شوند.

 

هوزان دلگش نواختن را از کودکی خود نزد پدر کهنسالش آموخت. هوزان خود می‌گوید:"پدر من یکی از پیرهای ایزدی بود. در آیین ایزدیها ساز "تنبور" جایگاە ویژەای دارد. در خانەی پیرهای ایزدی ساز "تنبور" وجود داشت. در ۱۲-۱۳ سالگی پدرم نواختن را بە من آموخت. عشق بە موزیک را از پدرم یاد گرفتم."

 

هوزان دلگش پس از انتشار اولین آلبوم در ۱۹۷۸ از کشور خارج شد و در اروپا بە فعالیت خود ادامە داد.

 

دلگش بە بیماری قند مبتلا شدە و مدت مدیدی در بیمارستان تحت مداوا قرار داشت.

 

پلاتفرم هنرمندان ایزدی درگذشت این ستارە موزیک اصیل کردهای ایزدی را بە خانوادە و دوستداران هنر موزیک کردی تسلیت گفتە است.