محمد ملا کریم مدرس نویسندە و محقق نام‌آشنای کردستان چشم از جهان فروبست

محمد ملاکریم مدرس ادیب و نویسندە نامدار کرد بامداد امروز در شهر سلیمانی پس از ۸۶ عمر پر ثمر وفات کرد

محمد ملاکریم مدرس ادیب و نویسندە نامدار کرد بامداد امروز در شهر سلیمانی پس از ۸۶ عمر پر ثمر وفات کرد

این نویسندە و اندیشمند کُرد سال ۱۹۳۱ در منطقە بیارە هورامان حومە هلبجە متولد شد و بیش از نیم سدە از عمر خود را بە نوشتن و تحقیق در ادبیات کردی اختصاص داد. ایشان برای واکنشهای خود بە زندان هم رفت و دو کتاب "مبارزان ویتنامی" و "لاوک و حیران" را در زندان بە رشتە تحریر درآورد.

 

ایشان اهمیت وافری را برای کار بر ادبیات کلاسیک کردی قائل شد و آثار ماندگاری را بە کتابخانە ادبیات و پژوهش تاریخ ادبیات کردستان ارائە نمود. ایشان با تسلط کاملی کە بە زبانهای فارسی و عربی و همچنین تسلط کامل بر لهجەهای کُردی منجملە سورانی- هورامی و کلهری و لُری سعی نمود ادبیات کلاسیک کردی را مدون نماید. 

 

از شاهکارهای وی می‌توان بە گردآوری دیوان مولوی کرد و همچنین تألیف و بازبگری دیوان "شیرین و خسرو" اثر خانای قبادی کە بە اشارە کرد.
از ایشان دهها کتاب، تحقیق و جزوە بە جا ماندە کە در دانشگاهها و مراکز عملی منبع موثق ادبیات کردی می‌باشند.

ملا عبدالکریم مدرس پدر این نویسندە فقید هم در ۲۹ آگوست ۲۰۰۵ پس از یک عمر خدمت بە فرهنگ و زبان کُردی در ۱۰۴ سالگی در شهر بغداد وفات نمود.