انتشار کتابچه «گره کور اسرائیل- فلسطین»

کتابچه «گره کور اسرائیل- فلسطین» با هدف بررسی زوایای پنهان جنگ اسرائیل - فلسطین در بستره‌ای از تاریخ منتشر شد.

کتابچه «گره کور اسرائیل - فلسطین» از بخش‌های گوناگون کتاب  «مانیفست تمدن دموکراتیک» عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد گردآوری شده است تا خواننده بتواند زوایای پنهان جنگ اسرائیل- فلسطین را در بستره‌ای از تاریخ درک نماید.

عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد در هزارتوی بحران‌ها و جنگ و خونریزی‌های خاورمیانه، سیستم نوینی را به مثابه آلترناتیو سیستم کنونی به خلق‌ها اهدا کرده است و به جای سیستم هیولایی دولت ملت، سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک را ارائه داده است. سیستمی که به همزیستی ملت‌ها و مذاهب و اعتقادات گوناگون در کنار هم تحت نام «ملت دموکراتیک» معتقد است و جهت برساخت آن به مبارزات دموکراتیک می‌پردازد.

در کتاب  «گره کور اسرائیل- فلسطین» به این مسائل و همچنین راه حل‌های ارائه شده توسط عبدالله اوجالان، رهبرخلق کورد پرداخته می‌شود.

برای دریافت لینک دانلود اینجا را کلیک کنید.