کتابچەی مکاتبات بوکچین-اوجالان منتشر شد

کمیته‌ی شهید عاکف مامو زاگروس در راستای کمپین بین‌المللی “آزادی فیزیکی برای رهبر آپو، چارەیابی مسئلەی کورد” کتابچه‌ی مکاتبات بوکچین-اوجالان را منتشر کرد و می‌گوید که با مبارزە در همەی عرصەهای اجتماعی، بویژه حوزەی تئوریک می‌توان گام‌های استواری برداشت.

توضیحات و اظهاراتی که کمیته‌ی شهید عاکف مامو زاگروس در مورد هدفش از تدارک و انتشار کتابچه مکاتبات بوکچین-اوجالان به شرح زیر بیان شده است:

این کتابچە از سوی کمیتەی شهید عاکف مامو زاگروس ترجمە، طراحی و آمادە گردیدە است. درونمایۀ اثر حاضر، نامه‌های ردوبدل شده میان رهبر خلق کورد «رهبر آپو»  و مورای بوکچین می‌باشد. از آنجایی که زمان نگارش نامه‌ها مصادف است با دوران کهولت سِن بوکچین و بیماری وی، نمی‌توان توقع محتوایی علمی و مناظره‌ای تمام‌عیار میان این دو اندیشمند را داشت؛ بنابراین، نامه‌های فوق‌الذکر بیشتر سندی تاریخی دربارۀ تحوّل (گذار) رهبر آپو از سوسیالیسم رئال به سوی ایدۀ «کنفدرالیسم دمکراتیک»، محسوب می‌شوند؛ البته بر کسی پوشیده نیست که شرایط حاکم بر جزیره ‌‌‌اِمرالی و انزوای مطلق تحمیل شده بر ایشان، هرگونه فرصت دیالوگ و تبادلِ نامه با وی را از میان برمی‌دارد. ورود به جزیرهٔ امرالی مطلقاً ممنوع بوده و هیچگونه خبر (موثقی) از رهبر آپو در دست نیست.

با توجه به گزاره‌های فوق، درک این مطلب که چرا هیچگاه ارتباطی مستقیم میان بوکچین و رهبرآپو صورت نگرفت، چندان دشوار نیست. نامه‌های مندرج در این کتابچه نیز چندین بار به صورت شفاهی از شخصی به شخصی دست‌ به‌دست شده‌اند تا به دست مخاطبان اصلی خویش برسند. البته از آنجایی که واسطه‌های ایجاد این ارتباطِ غیرمستقیم،از یک سو وکلا و مترجمان آثار رهبر آپو و از دیگر سو، ژانِت بیهِل  ـ همسر و همرزم مورای بوکچین ـ می باشند، در صحت و سقم محتویات این نامه‌ها نمی‌توان تردید کرد. در این ارتباط غیرمستقیم، آقای ریمار هایدِر مترجم آلمانی آثار رهبر آپو، نقشی اساسی ایفا می‌کند و وظیفه رد و بدل کردن نامه‌ها و انتقال محتویات آن‌ها به عهده ایشان بوده است. علاوه بر این وی تا حدودی اخباری مرتبط با گرویدن رهبر آپو به نظریۀ «اکولوژی اجتماعی» و آثار منتشر شده تا سال ۲۰۰۴ را به اطلاع مورای بوکچین رسانده است. البته در این راه، وی از کمک یوتا اشنایدربانگِر  و اُلیوِر کُنتنی نیز برخوردار بوده است. حاصل این تلاش‌های شایان تقدیر شش نامۀ چاپ‌شده در این کتابچه است.

اکنون کە کمپین بین‌المللی “آزادی فیزیکی برای رهبر آپو، چارەیابی مسئلەی کورد” آغاز گشتە است، ارائەی این اثر در راستای این کمپین بودە و باور داریم کە با مبارزە در همەی عرصەهای اجتماعی، و در این مورد در حوزەی کارهای تئوریک می‌توان گام‌های استواری در این راه نهاد.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید