نماهنگ «خوه‌سه‌ری» هنرمندان شنگال

مرکز فرهنگ و هنر شنگال وابسته به اداره خودگردان شنگال نماهنگ تازه‌ای را به عنوان «خوه‌سه‌ری» [خودگردانی] تهیه کردند. این نماهنگ با استقبال فراوان مواجه شده استت.

مرکز فرهنگ و هنر شنگال در نماهنگ تازه‌ای آحاد خلق شنگال را به صیانت از دستاوردهای مبارزه فراخوانده است.

این ترانه با فراخواندن مردم به دفاع از شنگال، مقاومت را تنها راه دستیابی جامعه به آزادی عنوان کرده است.

در نماهنگ این ترانه از تصاویر شنگال، مراسم‌ها و اعیاد فرهنگ ایزدیان، مقاومت خلق شنگال و نیروهای خوددفاعی ی.ب.ش و ی.ژ.ش استفاده شده است.