ائتلاف احزاب باکور کوردستان: آ.ک.پ دست از دشمنی با برگزیدگان کوردها بردارد!

ائتلاف کوردستانی با انتشار بیانیه‌ای مشترک برکناری روئسای مشترک شهرداری‌های کوردستان از سوی رژیم اشغالگر ترک را بشدت محکوم کرده و از افکار عمومی جهان خواست تا نسبت به سیاست‌های کوردستیزانه رژیم ترک به سکوت خود پایان دهند.

ائتلاف کوردستانی که متشکل از نیروهای سیاسی باکور کوردستان است با انتشار بیانیه‌ای مشترک برکناری روئسای مشترک شهرداری‌های کوردستان از سوی رژیم اشغالگر ترک را بشدت محکوم کرده و از افکار عمومی جهان خواست تا نسبت به سیاست‌های کوردستیزانه رژیم ترک به سکوت خود پایان دهند.

ائتلاف احزاب سیاسی و جریان‌های باکور کوردستان در رابطه با برکناری شهرداران منتخب خلق در شهرهای الیح، فارقین، ارغنی و لیجه بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:
"آ.ک.پ را فرامی‌خوانیم به منتخبان خلق کورد که از سوی مردم و به شیوه دمکراتیک انتخاب شده‌اند اعتراف کند. از دشمنی با برگزیدگان کوردها دست بردارد. امروز حاکمیت آ.ک.پ گامی دیگر در راستای دشمنی با منتخبان کوردها برداشت. خلق کورد صبح امروز با تعیین گماشتگان و بازداشت شهرداران منتخب خود بیدار شدند. شهرداری‌های فارقین، الیح، ارغنی و لیجه از صبح امروز [توسط نیروهای وابسته به رژیم] محاصره شده‌اند.

نیروهای پلیس به منازل شهرداران حمله‌ور شده و آنان را بازداشت کرده‌اند. بلگین دیکن رئیس مشترک شهرداری بخش ینی‌شهیر در آمد که پیش از این در جایگاه وی قیم گماشته شده بود نیز بازداشت شده است. ما نصب گماشتگان بر شهرداری‌ها و بازداشت شهرداران منتخب را محکوم می‌کنیم.

جهانیان را فرامی‌خوانیم صدای خود را بلند کنند

ما از افکار عمومی جهان، انسان‌های دمکرات و تمامی افراد دارای وجدان دعوت می‌کنیم که در مقابل اعمال حکومت آ.ک.پ سکوت ننموده و صدایشان را با ما یکی کنند. شهرداری‌های [باکور] و از جمله شهرداری الیح که با وجود فقر خدمت بزرگی به خلقمان نموده‌اند و در برابر ویروس کرونا فعالیت‌های پیروزمندانه‌ای را به انجام رسانده‌اند دستاوردهایشان را در این زمینه با خلق در میان گذاشته‌اند ولی امروز با انتصاب قیم مجازات شدند.

امروز شهرهای آگری، وان، جولمرگ و ... با خطر شیوع ویروس کرونا که از راه ایران وارد میهنمان گردیده است قرار دارند. در چنین روزهایی تعیین قیم‌ها و بازداشت شهرداران از سوی حاکمیت ائتلاف جمهور و آ.ک.پ ضربه‌ای بر برگزیدگان خلقمان و فعالیت‌های مربوط به جلوگیری از شیوع بیماری کرونا است. ما این ظلم را نخواهیم پذیرفت. از خلقمان می‌خواهیم که از برگزیدگان خود صیانت به عمل آورد."