احراز هویت ٣٧ شهروند بازداشت شده مریوان و سولاوا

هیچکدام از سازمان‌های مسئول تعداد بازداشت شدگان اعتراضات را اعلام نمی‌کنند. منابع حقوق بشری خارج از روژهلات کوردستان بازداشت کودکان در اعتراضات را تأیید کرده‌اند.

خبرگزاری فرات هویت ٣٧ تن از شهروندان بازداشت شده مریوان و سولاوا در اعتراضات آبانماه را احراز کرده است.

۱- میثم محمدی، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۲- لقمان خوراب، بازداشت شده در شهرستان سولاوا ۳- ارشاد خونزر، بازداشت شده در شهرستان سولاوا ۴- صدیق عزیزی، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۵- پوریا علی پور، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۶- علی تاجر، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۷- هادی راستی، ۱۵ ساله، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۸- فردین بدخش، ۱۸ ساله، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۹- زانیار اسوار، ۱۵ ساله، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۱۰- سینا جاست، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۱۱- مهدی پیرخان، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۱۲- عبداله وطن دوست، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۱۳- آراس روحی، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۱۴- کارو جانفدا، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۱۵- دانیال نیکخواه، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۱۶- شاهو منوچهری، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۱۷- امید یوسفی، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۱۸- میلاد نجاتی، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۱۹- مسعود آرین، بازداشت شده در شهرستان سولاوا ۲۰- آسو فتاحی، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۲۱- یدالله عزیزی، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۲۲- باقی فتاحی ۲۳- سوران راوند، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۲۴- آراس بافکار، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۲۵- صاحب سهرابی، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۲۶- دانیال رحمانی، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۲۷- بهمن گرامیان، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۲۸- حبیب شریف زاده، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۲۹- شیرزاد ادوایی، بازداشت شده در شهرستان مریوان ۳۰- آرمان شاکری، بازداشت شده در شهرستان مریوان، ٣١- گوران علایی، بازداشت شده در مریوان. ٣٢ – عبدالله وطن‌دوست، بازداشت شده در مریوان. ٣٣- آزاد روحی، بازداشت شده در مریوان. ٣۴- بختیار رحیمی، بازداشت شده در مریوان. ٣۵ – فواد خضری، بازداشت شده در مریوان. ٣۶- همت کریمی، بازداشت شده در مریوان. ٣٧ – آرش صفایی، بازداشت شده در سولاوا.