"اینجا هفتانین است"

مقاومت «جنگ هفتانین» علیه تهاجم است

اشغالگری‌های دولت ترکیه با تکرار شعار "اینجا هفتانین است" توسط گریلاهای آزادی کوردستان، در افکار عمومی کوردستان و جهان پخش شد، این شعار داستانی در پس خود دارد.

این داستان به شعار جنگ هفتانین تبدیل شد. گریلای ه.پ.گ تولهلدان از زمین تا آسمان مانند آنکه در مقابل همه‌ی بتها ایستاده باشد، فریاد زد "اینجا هفتانین است".

شعار "اینجا هفتانین است" به صدا  فریاد همه‌ی میدانها تبدیل شد. این شعار برای اولین بار توسط گریلا تولهلدان که به طور مستقیم با دشمن روبه رو شد، گفته شد.

با این شعار مقاومت و جنگ هفتانین مشخص شد. نقشه و شیوه‌ی جنگ گریلایی، شیوه‌ی مقاومت، راه و روش پیروزی‌ را رقم زد، چون صدای گریلا تولهلدان روح و اراده‌ی حمله را آفریده بود و زمین و آسمان را به لرزه انداخته بود.

از فرمانده چیاگر تا گریلا تولهلدان

در سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۶ در منطقه‌ی سور آمد با مقاومت ۱۰۵ روزه‌ی خودمدیریتی، کومون پاریس هم پشت سر گذاشته شد. مبارزان با فرماندهی فرمانده چیاگر زمانی که شنیدند اشغالگر حمله می‌کند گفتند، "بگذار بیاید" و اینگونه خط مقاومت و مقابله خود را مشخص کردند.

جوانان کوردستان با مقاومت خود نشان دادند که خط آنها با چه شیوه‌ای پیروز خواهد شد. با صدای گریلا تولهلدان مشخص شد، در چه سطحی مقاومت و پیروزی محقق می‌شود. چون آن مسیری که گریلا تولهلدان در آن قرار داشت، تهاجم ناحق علیه هیچ کسی در آن وجود نداشت، اشغال خاک هیچ کس در آن معنی نداشت و ظلم و سرکوب نیز در آن جایی نداشت. این راه، راهیست که به شیوه‌ای شکوهمندانه برای آن زندگی می‌کنی، با باور و عقیده برای آن می‌جنگی، راه زیبایی با جنگ بود. تولهلدان هم بیشتر به این راه معنی داد.

گریلا تولهلدان می‌گفت،"من با نام جنگاوری که خود را فدای آزادی کرده است، اجازه نمی‌دهم که تو وارد خاکم شوی. خونی که در این خاک ریخته شده است، زخمی‌های این خاک، آن داستان‌هایی بر روی هر سنگ و چوب و وجب به وجب این خاک نوشته شده است، بدون شک به شما اجازه نمی‌دهند که آنرا پایمال کنید".

این داستان نقل این حقیقت است، صدای گریلا تولهلدان به صدای جنگ هفتانین تبدیل شد.

صدا و شعار "اینجا هفتانین است" توسط گریلا تولهلدان به هم‌ ی اشغالگران که به هفتانین آمده بودند، رسید.

گریلا تولهلدان در ۲۵ آوریل ۲۰۲۰ در منطقه‌ی شهید کندال در هفتانین به همراه ۳ رفیق خود به اشغالگران حمله کرده و در میدان جنگ علیه اشغالگران جنگید و شهید شد.