بیانیه‌ی شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان به مناسبت اولین سالروز شهادت دیار غریب

شورای رهبری ک.ج.ک اعلام کرد، در اولین سالگرد شهید شدن رفیق هلمت اعلام کرد:"کوردستان بیشتر از همیشه نیازمند پیشاهنگان انقلابی مانند هلمت و زین و قاسم است."

شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) طی بیانیه‌ای یاد شهید دیار غریب (هلمت)، عضو شورای رهبری عمومی ک.ج.ک را گرامی داشت که در ۵ ژوئیه سال ۲۰۱۹ در نتیجه‌ی یک حمله‌ی هوایی شهید شد. در این بیانیه آمده است، "رفیق هلمت برای آنکه خلق کورد در زمینه‌ی ایدئولوژی، آموزش و آکادمی و همزمان از لحاظ پراتیک و سیاست به حقیقت خود و ماهیت دشمن آگاه شود بسیار تلاش نمود."

در بیانیه‌ی شورای رهبری عمومی ک.ج.ک آمده است:

"در اولین سالگرد شهادت دیار غریب، ما یک بار دیگر یاد او را گرامی می‌داریم و در مقابل همه‌ی شهدای آزادی سر تعظیم فرو می‌آوریم. در وجود رفیق هلمت پایبندی خود را به خط آزادی را یک بار دیگر تکرار می‌کنیم. در این زمان که حملات دولت فاشیست ترکیه در برابر خلقمان بیشتر از همیشه است، دو رفیق پیشاهنگ و دانای دیگرمان، قاسم انگین و زین آوستا را از دست دادیم. این دو رفیق که عضو رهبری پ.ک.ک بودند، میراث مقدسی پس از خود به یادگار گذاشتند. ما به عنوان رفقای آنها در این شرایط در حضور این دو رفیق عهد می‌بندیم که هرگونه حمله‌ای علیه حقیقت کورد را با شکست مواجه می‌کنیم. بدون گمان کوردستانی آزاد و منطقه‌ای دمکراتیک که آرزوی همه‌ی رفقای شهیدمان بودند را محقق خواهیم کرد.

"پیروزی تفکر آزادی محقق خواهد شد"

در فلسفه‌ی جنبش آپویی، شهید در بالاترین سطح نمایندگی حقایق را به عهده دارد و بزرگترین ارزش‌ها هستند. چون شهید با رنج و فداکاری و خون خود مدافع نامیرای میهن و زندگی آزاد می‌باشند. شهدا با ارزش‌های تاریخی خلق کورد یکی شده‌اند و سمبل استقامت خلق برای دستیابی به استقلال و آزادی هستند. به همین دلیل رهبر آپو شهید را به عنوان رهبر معنوی و پ.ک.ک را نیز به عنوان حزب شهدا معرفی می‌کند. پ.ک.ک از ابتدای تأسیسش، مدافع شکوه و وجود خلق کورد است.

همانگونه که رهبر آپو می‌گوید؛" شهدا ما را تعالی می‌بخشند و اراده‌ی آزادی را نو می‌کنند". همانطور که با شهادت رفیق هاکی کارر تصمیم به حزب شدن گرفته شد، با همان شیوه امروز نیز با شهادت رفقایی مانند دیار غریب، تفکر آزادی محقق می‌شود.

شهید رفیق هلمت از پیشاهنگان بزرگ جنبش آپویی با رنج و فداکاری بزرگ در مبارزات آزادیخواهی خلق کورد جای گرفت و تا آخرین نفس، میلیتان خط رهبر آپو بود. رفیق هلمت اجتماعی بوده و  دفاع از خلق و دانایی و تواضع و رفاقت گرم و با جوش و خروش، شناخته میشد. در عمق وجودش رنج و آزار خلقش را احساس میکرد.به همین دلیل رفیق هلمت با عشقی بزرگ برای آزادی مبارزه کرد، با کینه ای بزرگ علیه اشغالگران جنگید و با باوری عمیق برای بنیاد نهادن زندگی نو تلاش کرد. رفیق هلمت برای آنکه خلق کورد حقیقت خود و دشمن اشغالگر را بداند، هم از لحاظ فکر و آموزش و مبارزات آکادمیک و هم در زمینه پراکتیک و سیاست رنج بسیار کشید. در چهارچوب فلسفه و اندیشه ی رهبر آپو، بخشهای پنهان تاریخ کورد و کوردستان را روشن کرد. رفیق هلمت خدمت به خلقش را همیشه معیار قرار داد و درمقابل قتل عام وپاکسازی، بی عدالتی و ستم اشغالگران و همکارانشان به مانع تبدیل شد.

رفیق هلمت یک میلیتان فدایی، کادری پیشاهنگ و با تجربه، مدیری دانا و دلسوز، رفیقی دلسوز و نمونه ی کوردی شجاع بود که امید و آرزو و عشق به آزادی همیشه در دل او میخروشید و با او زندگی میکرد. با مسئولیت پذیری، دل و فکر خود را برای اتحاد خلق کورد و ایجاد ملت دمکراتیک و بنیاد نهان کوردستانی آزاد، یکی نمود. رفیق هلمت عشق به خلق را در دل و فکر و ذکر خود اساس قرار داد، به همین دلیل مورد علاقه‌ی خلق بود. به دلیل این ویژگی‌ها رفیق هلمت توسط دشمن خون‌ریز و نوکرترین و جاسوسترین و فاسدترین طیف هدف قرار گرفت. اما شهید رفیق هلمت با شهادتش به شکوه و عشق و روشنایی نامیرا در دل و روح کوردهای آزاد تبدیل شد.

"رفیق هلمت برای آنکه مانع قتل‌عام کورد شود، بسیار تلاش کرد"

هدفی که رفیق هلمت در پیش گرفت، برای انجام مبارزات و بنیاد نهادن اتحاد دمکراتیک ملی در میان خلق کورد بود. چون این امر به آزادی و پیروزی خلق کورد سود می‌رساند. رفیق هلمت برای حفظ ارزش‌های ملی خلق کورد، مبارزات بزرگی علیه فاجعه‌ی تسلیم شدن و مزدوری انجام داد. چون سیاستی که بخشی از سازمان‌های کوردی بر این اساس اجرا می‌کنند، در هر چهار بخش کوردستان و به ویژه در باشور کوردستان، خلق کورد را با خطر قتل‌عام بزرگ و نابودی مواجه کرد. رفیق هلمت چون عمق فجایعی مانند انفال و بمباران شیمیایی هلبجه را درک کرده بود، برای آنکه مانع تکرار فجایع اینچنینی شود و خلق کورد قتل‌عام نشوند، بسیار تلاش کرد.

دولت فاشیست ترک به شیوه‌ای وحشیانه به حملاتش ادامه می‌دهد. باید با این حملات درک کنیم که دشمن قصد قتل‌عام سرتاسری کوردها را دارد و برای این هدف هم، به هر حمله‌ای دست می‌برد. حصر شدید تحمیل شده بر رهبر آپو، فشار و ظلم و ستم اعمال شده بر خلقمان، حملات و قتل‌عام در هر چهار بخش کوردستان و تلاش برای اشغال مناطق آزاد، در مناطق حفاظت شده‌ی مدیا، این نقشه‌ی پلید را به مرحله‌ی عمل گذاشته است. اما هر روز با مقاومت و ایستادگی گریلاهای آزادی مواجه شده‌اند. دولت ترکیه در جاهایی که ادعا می‌کند آنجا را اشغال کرده است، متوقف شده و هر روز تعداد زیادی از آنان کشته می‌شوند. در حملات اخیرش به هفتانین خواست یک بار دیگر خود را امتحان کند. اما بیشتر از همیشه با مقاومت روبرو شد. علی رغم آن همه تکنولوژی و تکنیک که در اختیار دارند، دهها کشته و زخمی داشته‌اند. این پاسخ تاریخی گریلا، نشان می‌دهد که خط رفیق هلمت که خود را برای آن فدا کرد، تا چه حد قدرتمند است و تسلیمیت در آن وجود ندارد. در چهارچوب تلاش برای اشغال کوردستان و قتل‌عام خلق کورد، حملات وحشیانه و نامردانه علیه خلق کورد و جنبشمان انجام شد.

شکوه، تقدس و دستاوردی که متعلق به خلق کورد باشد، با وحشیانه‌ترین شیوه هدف قرار می‌گیرد. همان طور که مزدوران و جاسوسان و خائنین، در شهادت رفیق هلمت دست داشتند، با همکاری رژیم فاشیستی اردوغان امروز نیز همان سازمان و طیف در اشغال خاک باشور کوردستان و شهید کردن هموطنان کورد نقش دارند و دستشان به خون مردم آغشته است. دولت ترکیه این حملات و تصمیمات را به تنهایی نمی‌گیرد. همه این را خوب می‌دانند که دولت ترکیه در ضعیف‌ترین دوره‌ی خود به سر می‌برد. نیروهای خارجی که شاهد استقبال خلق‌های خاورمیانه از افکار و اندیشه‌های رهبر آپو و تلاش برای محقق کردن این اندیشه هستند، آنرا برای آینده‌ی خود تهدید تلقی میهکنند. از روزی که آمریکا در مورد حزبمان تصمیم‌گیری کرد تاکنون، رفقای پیشاهنگمان شهید می‌شوند. رهبرانمان با تصمیم نیروهای خارجی هدف قرار می‌گیرند و شهید می‌شوند. همه این را خوب می‌دانند که اگر همکاری نیروهای خارجی نباشد، اردوغان فاشیست و باخچلی نمی‌توانند در مقابل ایستادگی و مبارزات آزادی سرپا بمانند. همان طور که توطئه‌های دولت فاشیست ترک علیه کوردها آشکار می‌شوند، به همان شیوه نیز نیاز به آشکار شدن نقشه‌های نیروهای خارجی علیه خلق کورد نیز وجود دارد. در حقیقت باید آنکه حکم قتل‌عام خلق کورد را می‌دهد شناخته شود. شکست اردوغان فاشیست به معنی شکست نیروهای قدرت‌طلب و کاپیتالیست است. زمانی که این امر محقق شد، به دستاوردی جهانی برای مبارزات آزادی و دمکراسی تبدیل می‌شود.

"حملات علیه خلق کورد حمله به آینده‌ی دمکراتیک منطقه است"

باید نیروهای دمکراتیک این را خوب بدانند که حملات علیه خلق کورد، فقط علیه ما نیستند، بلکه علیه زندگی آینده‌ دمکراتیک منطقه است. همچنانکه خلق کورد در همه‌ی مناطقی که در آنجا زندگی می‌کند علیه فاشییم اردوغان در حال مقاومت و ایستادگی است و در این راه قربانی می‌دهد، به همین شیوه نیروهای دمکراتیک و دوستان خلق کورد باید با همین شیوه و با همین روحیه با این مرحله‌ی خطرناک مواجه شوند.

در اولین سالگرد شهادت رفیق هلمت، کوردستان بیشتر از همیشه نیازمند پیشاهنگ و انقلابیی مانند رفیق هلمت، زین و قاسم است. باید آنهایی که دستشان به خون رفقا و خلقمان سرخ است، محافظت نشوند و اعتراضات شدیدی علیه آنها انجام شود. آنهایی که به دشمنان داخلی پایان نمی‌دهند، چگونه می‌توانند اتحاد ملی ایجاد کنند؟ به همین دلیل برای آنکه درخت آزادی و اتحاد ملی بروید و رشد کند، باید کرم درخت را نابود کرد. باید صدها مم و زین عصر که عاشق خلقشان هستند، برای آنکه یک بار دیگر با خیانت "بکوها" از بین نروند و جانشان را از دست ندهند، به "بکو"های این عصر پایان داد. برای آنکه به قتل‌عام خلق کورد پایان داد و دستاوردهای خلق کورد حفظ شوند و فاشیسم و اشغالگری از بین بروند، تنها راه ادامه راه مبارزات هلمت و قاسم‌ها است. در مقابل چنین حملاتی فرمان‌هایی که شهدای بزرگمان مانند هاکی کارر، مظلوم دوغان، کمال پیر تا بریتان، زیلان، سما، ویان، شیرین، هلمت، زین آوستا و قاسم‌ها به ما داده‌اند، را اساس قرار دهیم. فرمان‌های آنان برای ما "ایستادگی در مقابل اشغالگری، فاشیسم و خائنین " است. همان طور که دولت فاشیست ترکیه از حقیقت و مبارزات ما وحشت دارد، باید با همان شیون خائنین نیز از نیروی ما وحشت داشته باشند. همچنان که برای پایان دادن به فاشیسم سوگند یاد کرده‌ایم، هم زمان عهد می‌بندیم که انتقام رفقایمان را خواهیم گرفت.

ما یکبار دیگر از همه‌ی جوانان بویژه زنان کورد، دوستان خلقمان، روشنفکران، هنرمندان، سازمان‌های مدنی، نیروها و افراد دمکراتیک می‌خواهیم که برای مبارزات علیه اشغالگری، در سرتاسر کوردستان و ترکیه، علیه حصر شدید اعمال شده بر رهبر آپو و قتل عام خلق‌ها، مبارزات را گسترده‌تر کرده و مقاومت کنند. زمان، زمان اتحاد خلق کورد است، زمان، زمان آن است که از کرامت و شکوهمان صیانت کنیم. زمان، زمان آن است که به شیوه‌ای تاریخی دشمنان را بازخواست کنیم و آزادی رهبر آپو، زنان و جوانان را محقق کنیم."