"حکومت اقلیم و حکومت مرکزی عراق با معیشت مردم بازی نکنند"

یسری رجب، عضو مجلس عراق، در مورد جبهه‌ای که تشکیل داده‌اند می‌گوید: موضعگیری‌هایمان را شدت می‌بخشیم تا فقط در قالب پشتیبانی کردن نباشد و تا آخرین مرحله برای حقوق مردم اقلیم م‌یجنگیم تا زمانی که حق مردم و حقوق کارمندان به دست آنها برسد.

برای حمایت از کارمندان و معلمان، ۱۵ نماینده کورد شورای نمایندگان عراق، به فراخوان پارلمانتار یسری رجب در فراکسیون جنبش آزادی، کنار هم جمع شده و جبهه‌ای مشترک برای گرفتن حق مردم و حقوق کارمندان تشکیل دادند. یسری رجب در مورد کارها و فعالیتهای آینده‌ی این جبهه‌ی مشترک با روژنیوز گفتوگو کرد.

یسری رجب می‌گوید: پس از آنکه مطمئن شدیم مسئله‌ی حقوق کارمندان اقلیم کوردستان به آسانی حل نمی‌شود و بر این اساس فراخوانی برای همه‌ی فراکسیونهای کوردها غیر از دو حزب حکومت (پ.د.ک و ی.ن.ک)، ارائه کردم و از آنها خواستم تا با هم جبهه‌ای مشترک برای گرفتن حقوق مردم اقلیم کوردستان و به ویژه حقوق بگیران و بایکوت نشست‌های پارلمان، برای ایجاد فشار، تشکیل دهیم.

وی همچنین گفت: تصمیم گرفتیم بیانیه‌ای مشترک برای هر دو حکومت (حکومت مرکزی در بغداد و حکومت اقلیم کوردستان عراق در هولیر) منتشر کنیم تا دیگر با معیشت مردم بازی نکنند، عراق راهکار دیگری در مقابل حکومت اقلیم در پیش گیرد و حقوق مردم را ابزار دست خود قرار ندهد. حکومت اقلیم نیز هر مشکلی با دولت عراق دارد، خود و به دور از حقوق مردم آنرا حل کند.

یسری رجب در ادامه گفت: با پشتیبانی سایر پارلمانتارها تصمیم گرفتیم تا از حقوق مردم و حقوق بگیران و معلمان حمایت کنیم، با بایکوت کردن رفتن به پارلمان تا پرداخت حقوق مردم هر سی روز یکبار و مبهم ماندن سرنوشت حقوق پس‌انداز شده کارمندان از سوی حکومت اقلیم، اما ۱۴ پارلمانتار دیگر بر این نظر بودند که به جای بایکوت کردن نشستهای پارلمان، در پارلمان صدای مردم را بلند کرده و برای حقوق آنها بجنگیم و به نماینده‌ی مردم مورد ظلم واقع شده‌ی اقلیم تبدیل شویم.

وی در ادامه اظهار داشت: ما موضعگیری‌های خود را شدت می‌بخشیم تا فقط در چهارچوب پشتیبانی کردن نباشد، در آینده کارهای بیشتری انجام می‌دهیم بویژه برای پروژه قانون بودجه‌ی سال آینده که به پارلمان خواهد آمد. در حال حاضر کاظمی مانند اعانه دادن تا پایان امسال ۳۲۰ میلیارد دینار به اقلیم در مقابل ۵۰ درصد درآمد گمرک و نقاط مرزی، به حکومت اقلیم پرداخت کرده است، اما حکومت اقلیم در حالی که پول را هم دریافت کرده است اما به این هم  پایبند نبوده است، حتی حاضر نیست هیچ لیست و اطلاعات دقیقی در مورد اقلیم کوردستان به عراق بدهد.

وی در پایان گفت: ما مانند همیشه قول می‌دهیم که نماینده‌ی حقیقی مردم کوردستان باشیم، همچنین تلاش می‌کنیم تا حقوق کارمندان به دست آنها برسد و تا پایان برای حقوق مردم اقلیم کوردستان مبارزه می‌کنیم.