خطیب دجله: اوجالان مبارزه آزادیخواهی خلق کورد را مبارزه نوروز عنوان کرده است

خطیب دجله از اعضای هیات دیدار با امرالی با اشاره به اهمیت پیام‌های رهبر خلق کورد در نوروزهای ۲۰۱۳-۲۰۱۴ و نوروز ۲۰۱۵ اظهار داشت: آقای اوجالان مبارزه آزادیخواهی خلق کورد را مبارزه نوروز عنوان کرده و اهمیتی فراوان به آن می بخشد.

رهبر خلق کورد از سال ۱۹۹۳ به بعد با تاکید خود برای حل مسئله کورد از طریق صلح آمیز و دمکراتیک، این مسئله را همیشه در پیامهای نوروزی خود بازتاب داده است. اوجالان در زندان فوق امنیتی گروه F امرالی از طریق هیاتهای اعزامی به امرالی در سا‌ل‌های ٢٠١٣- ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ پیامهایی را به نوروز آمَد ارسال کرده است. خطیب دجله سیاستمدار کورد و از اعضای هیات دیدار با امرالی به مناسب نوروز ۲۰۲۰ با خبرگزاری مزوپوتامیا گفتگو کرده و به اهمیت پیامهای نوروزی اوجالان اشاره نمود.

خطیب دجله در این گفتگو اظهار داشت که آقای اوجالان از مبارزه آزادیخواهی خلق کورد به عنوان مبارزه نوروز یاد می‌کند.

دجله با یادآوری تاریخ نوروز گفت: نوروز بازتاب دهنده مقاومت آزادیخواهانه خلقی است که در مقابله با نابودی خود مبارزه می‌کند. نوروز مبارزه برای دستیابی به آزادی است. در نوروز کورد آزادی خود و هم آزادی خلق‌های خاورمیانه را تامین می‌نماید. از آن روز تا به کنون این روز به عنوان جشنی از سوی تمامی خلق‌ها گرامی داشته شده است. به همین دلیل است که آقای اوجالان بر اهمیت نوروز تاکید می‌نماید. آقای اوجالان مقاومت مظلوم دوغان در زندان آمد را مانند مقاومت کاوه عصر قلمداد می‌کند. در زمانیکه خلق کورد در آستانه نابودی قرار گرفته بود، کاوه معاصر مبارزه‌ای را شکل داده و کورد را از نابودی رهایی بخشید. آقای اوجالان مبارزه آزادیخواهی خلق کورد را همانند مبارزه نوروز ارزیابی کرده و به آن اهمیتی فراوان می‌بخشد. زیرا خلق کورد را به خلق نوروز و نوشدگی و تحول تبدیل کرده است.

خطیب دجله خاطرنشان ساخت که اوجالان در سالهای ۲۰۱۳-۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در پیامهای نوروزی خود همیشه در چارچوب مبارزه، نوروز را به عنوان تولدی جدید می‌بیند و در درون این زمینه است که پیامهای نوروزی خود را ارسال کرده است.