دستگیری حسن صفا شهردار مشترک خلفتی

حسن صفا شهردار مشترک خلفتی دستگیر و گماشتگان آ.ک.پ به جای وی منصوب شدند.

در ۲۳ مارس، با فرمان حکومت اشغالگر ترک، شهرداری خلفتی از توابع ایغدیر توسط گماشتگان آ.ک.پ اشغال شد. بعد از آنکه گماشتگان شهرداری را به اشغال درآوردند، حسن صفا از شهرداران مشترک این منطقه بازداشت شد. بعد از بازجویی از شهردار خلفتی در مرکز ژاندارمری شهر، امروز حسن صفا به دادگاه منتقل شده است. دادستانی این شهر به ادعای عضویت در سازمان، وی را به دادگاه انتقال داده و دادگاه نیز به همان اتهام حسن صفا را به زندان ایغدیر منتقل نموده است.