رئیس مشترک شهرداری قارص به گروگان گرفته شد

شوین آلاجا، رئیس مشترک شهرداری قارص و چندین عضو دیگر حزب دمکراتیک خلق‌ها از سوی دولت ترکیه به گروگان گرفته شدند

چماقداران رژیم اشغالگر ترکیه در تداوم موج ارعاب و سرکوب به منازل اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها و رئیس مشترک شهرداری قارص حمله کردند. چماقداران پلیس  ترک با دستور دادستانی جمهوری در قارص، منزل شوین آلاجا رئیس مشترک شهرداری و جنگیز آنل رئیس مشترک ه.د.پ قارص را مورد حمله قرار دادند. دادستانی حکم دستگیری ١٩ کوردستانی را صادر کرده است، پس از هجوم چماقداران به منازل مردم تعداد زیادی از اعضای ه.د.پ از جمله آلاجا و آنل به گروگان گرفته شدند.

اعضای ه.د.پ را به ادعای اینکه «عضو سازمان» هستند به مرکز نیروهای پلیس منتقل کردند.

اسامی تعدادی از اعضای ه.د.پ قارص که از سوی دولت ترکیه گروگان گرفته‌ شده‌اند به شرح زیر است: شوین آلاجا رئیس مشترک شهرداری، جنگیز آنل رئیس مشترک ه.د.پ قارص، معزز چاگرتکنجی مشاور رئیس مشترک ه.د.پ قارص، فخرالدین کایا، کایا ناکی، سوات بایهان، حمید تاشدلن، رایس بایکز، زوربا باشکورتلو، بولنت آگبابا، شنگول ارکمن و روزنامه‌نگار سفدا موندوز.