شعار "زنده‌باد رهبر آپو" در دانشگاه سنه طنین‌انداز شد

شماری از دانشجویان دانشگاه سنه با برپایی گردهمایی به مقاومت شرف روژاوای کوردستان درود فرستادند

   دانشجویان دانشگاه سنه در همبستگی با مقاومت روژاوای کوردستان در حیاط این دانشگاه گردهم آمدند و با قرائت بیانیه و سردادن شعار حمایت خود را از مقاومت روژاوا اعلام نمودند.

   جوانان دانشجو با سردادن "زنده‌باد رهبر آپو"، "زنده‌باد مقاومت روژوا"، "روژوا ته‌نیا نیه- سنه پشتیوانیه" و "مرگ بر اردوغان" همبستگی خویش را با مقاومت تکین روژاوا اعلام نمودند.

  شایان ذكر است که خلق میهن‌دوست سنه در چهار روز گذشته با شرکت در گردهمایی اعتراضی همبستگی خویش را با مقاومت روژاوای کوردستان ابراز کرده‌اند.