کتاب «آیینه‌ی مرگ» چاپ و منتشر شد

آمد شاهو در مقدمه کتاب می‌گوید:"کتاب «آیینه‌ی مرگ» از کردارها و سیاستهای چرکین و انباشته‌شده‌ رژیم اشغالگر ایران و سیستم مدرنیته‌ی سرمایه‌داری می‌گوید که جامعه را به گردباد نابودی سوق می‌دهند."

کتاب «آیینه‌ی مرگ» شرح دقیق و کامل جنگ ویژه رژیم استعمارگر ایران علیه روژهلات کوردستان، در ۲۱۶ صفحه به زبان کوردی سورانی چاپ و منتشر شد

آیینه‌ی مرگ در ۹ بخش اصلی نگاشته شده که جنگ ویژه‌ی رژیم اشغالگر ایران در طول تاریخ تا به امروز در آن تشریح شده است. همچنین مراکزی که در ایران و روژهلات کوردستان علیه خلق و جامعه از جنگ ویژه پیروی می‌کنند را برای خواننده آشکار می‌کند.

در این کتاب، پرده از پروژه‌های علیه پژاک و خلق که مراکز جنگ ویژه‌ی ایران علیه خلق کورد انجام می‌دهند، برداشته می‌شود. همچنین عرصه‌های جنگ ویژه‌ی رژیم ایران بر علیه روژهلات کوردستان و همه‌ی دسته واژه‌هایی که خلق کورد و جنبش آزادیخواهی خلق کورد را بوسیله‌ی آنها تروریزه می‌کند، مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.

نویسنده در مقدمه کتاب با اشاره به رویکردهای جنگ ویژه رژیم تبهکار جمهوری اسلامی ایران علیه کوردها و جنبش آزادیخواهی خلق کوردستان می‌نویسد:"کتاب «آیینه‌ی مرگ» از کردارها و سیاستهای چرکین و انباشته‌شده‌ رژیم اشغالگر ایران و سیستم مدرنیته‌ی سرمایه‌داری می‌گوید که جامعه را به گردباد نابودی سوق می‌دهند."

 در ادامه‌ی کتاب برخی نکات اساسی جنگ ویژه‌ی رژیم ایران علیه خلق کورد و جامعه تشریح شده است. همچنین مبانی جنگ‌های روانی ویژه که در طول تاریخ به شیوه‌ای سیستماتیک به مرحله اجرا گذاشته شده‌اند و همچنین حلقه‌های جنگ ویژه تا به امروز برای خواننده‌ها تشریح شده است.

در ادامه‌ی کتاب در مورد کلیه‌ی پروژه‌های سپاه استعمارگر پاسداران و تلاشهای اشغالگرانه در کوردستان گفتگو شده و چگونگی خود دفاعی و خنثی نمودن جنگ ویژه در میان خلق و جامعه و روشهای مبارزاتی تشریح شده است.

آیینه‌ی مرگ به قلم آمد شاهو نوشته شده و توسط مرکز نشر پژاک چاپ و منتشر شده است.

برای دانلود و مطالعه کتاب «آیینه‌ی مرگ» [[اینجا]] کلید کنید.