ک.ژ.ک: در هر نقطه‌ای با کوردی زندگی می‌کنیم

ک.ژ.ک: روز جهانی زبان مادری را گرامی داشته و از همه کوردها خواست که در همه جا از زبان کوردی صیانت کنند

شورای هماهنگی جوامع زنان کوردستان به مناسبت ۲۱ فوریه، روز جهانی زبان مادری بیانیه‌ای را منتشر کرد.

در بیانیه آمده است که کسی که زبان مادری خود را از دست بدهد، موجودیت خود را از دست می‌دهد؛ و از تمامی کوردها خواسته است که از زبان مادری دفاع و صیانت نمایند.

ک.ژ.ک در بیانیه خود با توجه به حملات همه جانبه علیه زبان و فرهنگ کوردی اظهار داشته است که: خصوصا طی دویست سال اخیر حملات علیه تاریخ، فرهنگ، زبان و میهن کورد، و خصوصا حمله سیستم ظالمانه بر فرهنگ زنان به معنای حمله سیستم هژمونیک علیه خلق‌هاست.

تلاش برای نابودی زبان کهن کوردی

زبان کوردی به رغم آنکه یکی از کهنترین زبانهای تاریخ بشریت است، به دلیل سیاستهای تجاوزکارانه، تجزیه‌گر و نابودگرانه سیستم هژمونیک و خواست دولت‌های ترک، ایران، سوریه و عراق در منطقه، در حال نابودی است. تلاش می‌شود تا زبان کوردی با تمامی لهجه‌های آن از تاریخ زدوده و نابود شود.

زبان و فرهنگ کوردی با مقاومت پ.ک.ک بر پای ایستاده است

بعد از آنکه خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان از سرزمین و میهن خود به صیانت پرداخت، زبان کوردی نیز خود را تداوم بخشیده و باقی خود را حفظ کرده است. با مبارزه پ.ک.ک و با رهبری رهبر آپو و مقاومت جنبش زنان کورد، زبان و فرهنگ کوردی همچنان برپای ایستاده است. مبارزه و تاریخ پ.ک.ک مبارزه برای حیات و بقای زبان کوردی و لهجه‌های آن بوده است.

خواست تبدیل زبان کوردی به زبان رسمی

سرزندگی و حیات زبان کوردی با تمامی لهجه‌های کورمانجکی، سورانی و تمامی لهجه‌های دیگر در کانون مبارزات ما قرار دارد. در تمامی سرزمین میزوپوتامیا به منظور آنکه زبان کوردی با تمامی لهجه‌های خود به شیوه‌ای رسمی مورد پذیرش قرار گیرد، نیازمند مبارزه‌ای قدرتمند است. باید زبان کوردی در ترکیه، ایران و سوریه به عنوان زبان رسمی مورد پذیرش واقع شود. در مدارس باید به زبان آموزش تبدیل شود. باید در تمامی مناطقی که کوردها در آن زندگی می‌کنند، در خدمت‌گذاریهای عمومی، آموزشی، سلامت، کارخانه‌ها، خانه‌ها باید زبان مادری به عنوان زبان رسمی پذیرفته شود و با آن نوشته شود و به آن زبان سخن گفته شود.

کسی که زبان خود را از دست بدهد، تمامی موجودیت خود را از دست می‌دهد

در این چارچوب از تمامی زنان کورد می‌خواهیم که به مناسبت روز زبان جهانی مادری از زبان کوردی صیانت به عمل آورده و از آن دفاع کنند. جامعه‌ای که زبان خود را از دست بدهد، تمامی موجودیت خود را از دست می‌دهد. هر انسانی به بهترین نحو می‌تواند با زبان مادری خود افکار و اندیشه‌های خود را بدون کاستی و به شیوه‌ای واقعی روایت کند. به عمین دلیل زبان کوردی، سمبل اصلی حراست و توسعه فرهنگ کورد، آزادی و خوییبون است. ما زنان قدرتمندانه از زبان مادری خود، کورمانجی و زازاکی که در آستانه نابودی قرار دارند، حراست و پاسداری می‌کنیم. در هر منطقه‌ای، خصوصا در خانه و در تمامی عرصه‌های حیات، به زبان کوردی سخن خواهم گفت و بر آن پافشاری می‌کنیم. سیاستهای نابودگرانه را در هر جایی که ما حضور داریم، همواره خنثی خواهیم کرد. ما کوردها زبان کوردی را به همه فرزندانمان خواهیم آموخت؛ تا هویت، زبان و فرهنگ کوردی را توسعه بخشیم؛  ما زنان در عرصه‌های حقوقی، سیاسی و در تمامی عرصه‌ها پیشاهنگی مبارزه را برعهده داریم. همچنین یکی از نمادهای اصلی مبارزه اتحاد ملی زنان کورد است، با روح صیانت از زبان کوردی، این اتحاد را نیز توسعه می‌بخشیم.

با زبان کوردی سخن می‌گوییم، می‌خوانیم و می‌نویسیم

دولت فاشیست ترک سیاست نابودی کوردها را رهبری می‌کند. ما علیه سیاستهای نابودگرانه دولت ترک علیه فرهنگ، زبان، موزیک، فولکلور، ادبیات و رسانه‌های کوردی در همه جا به پا می‌خیزیم. ما رهبری صیانت و دفاع از زبان کوردی را برعهده می‌گیریم، روح برخودان و آزادیخواهی را شعله‌ور می‌کنیم. با زبان کوردی سخن می‌گوییم، می‌خوانیم و می‌نویسیم.

بدین معنا در چارچوب روح و مبارزه مقاومت بزرگ و صیانت از زبان کوردی، ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری را گرامی می‌داریم. در مبارزه در این میدان، بار دیگر اعلام می‌کنیم ما رهبری این بخش از مبارزه را برعهده می‌گیریم. از خلقمان و تمامی زنان می‌خواهیم که از زبان کوردی صیانت و دفاع نمایند.