گریلا أورم بوتان: روح شهید بریتان به پیروزی می‌رسد

أورم بوتان یکی از گریلاهای حاضر در جنگ هفتانین با تأکید بر اینکه اجازه نخواهند داد ارتش متجاوز ترکیه این منطقه را به اشغال خود دراورد افزود:"با تأسی از روح زیلان و بریتان، با فلسفه رهبر آپو به جنگ علیه اشغالگران ادامه می‌دهیم".

یکی از مقاومتگران جنگ هفتانین «أورم بوتان»، گریلای یژا ستار در مورد مقاومت جنگ هفتانین و نبرد علیه ارتش اشغالگر ترکیه با خبرگزاری فرات نیوز گفتوگو کرد.

أورم بوتان گفت:"هر چقدر از این مقاومت سخن بگوییم کافی نیست. کلمات از بیان بزرگی این مقاومت قاصرند. زیرا قهرمانانی بزرگ، رفقای فدایی فراوانی نام خویش را بر صفحات زرین تاریخ حک کردند.

بویژه تأثیری که حضور رفقای زن به همراه داشت، عملکرد جنگی رفقای زن شیوه‌ای فدایی بود. همچنین صیانت از خطمشی شهید زیلان بود. مرحله‌ای بود که در آن تاکتیک نوین مورد استفاده قرار گرفت. در این مرحله تاکتیک‌های تازه مورد آزمایش قرار گرفتند. می‌توان گفت جنگ هفتانین از آن دسته جنگ‌هایی است که نیروهای یژا ستار به شیوه‌ای گسترده در آن فعالانه جای گرفتند. هر رفیقی که در این جنگ شرکت کرد به شیوه‌ای بزرگ مقاومت کرد.

تمامی رفقا به همدیگر قوت قلب دادند، به همدیگر روحیه بخشیدند. ما مبارزان از همدیگر نیرو می‌گیریم. در فلسفه ما دست شستن و واگذاشتن خاک به دشمن هیچ جایی ندارد. ما اینچنین آموزش دیده و تربیت شده‌ایم. آنچه شهیدان از ما می‌خواهند همین است. فرهنگ یا سنت مقاومت، فرهنگ زندگی اراده‌مند را برای ما به جا گذاشتند. جنگ تا آخرین قطره خون، اخراج دولت فاشیست ترکیه از این سرزمین هدف ماست."

"اجازه نخواهیم داد دشمن وارد خاکمان شود"

أوریم بوتان، گریلای یگان‌های زنان آزاد- ستار (یژا ستار) با اشاره به ایستار فدایی علیه اشغالگران گفت:"ایستار رفیق رستم یکبار دیگر خطمشی شهید بریتان را به همه نشان داد. در رد تسلیم شدن به دشمن، خود را از صخره‌ای بلند به پایین پرتاب کرد. ایستار آزادیخواهی بریتان را یکبار دیگر به جهانیان یادآوری کرد. تمامی رفقا با روحیه‌ای فدایی جنگیده و به جنگ ادامه می‌دهند. رفقایی که در جبهه خانتور جای گرفته‌اند، در جبهه ششدارا، در پرپولا همگی عملیات‌های بزرگی به انجام رساندند.

یژا ستار وظیفه بزرگی را بر عهده گرفت. عملیات همچنان ادامه دارد و رفقا در تمامی مناطق ضرباتی سهمگین بر دشمن تحمیل می‌کنند. ما اجازه نخواهیم داد دشمن وارد این خاک شود، سرزمینمان را به اشغالگران واگذار نمی‌کنیم. با الهام از روحیه فدایی شهیدان زیلان و بریتان، با فلسفه رهبر آپو در برابر دشمن ایستادگی می‌کنیم و مقاومت را گسترش می‌بخشیم".