۱۶ نفر در جریان بازجویی‌های پرونده ک.ج.د دستگیر و به دادگاه اعزام شدند

از مجموع ۴۳ نفری که در چارچوب پرونده ک.ج.د بازداشت شده بودند ۱۶ نفر  به دادگاه فرستاده شدند.

روز گذشته از مجموع ۴۳ نفری که در چارچوب بازجویی‌های دادستانی آمَد در رابطه با کنگره جامعه دمکراتیک بازداشت شده بوند، ۱۶ نفر از این افراد در جریان بازجویی‌ها به دادگاه اعزام شدند.

در جریان حمله به دفتر کنگره جامعه دمکراتیک در آمد، چماقداران پلیس تُرک در شهرهای دیگر کوردستان و  ترکیه از جمله ازمیر، استانبول، ادانا، شرنخ، الیح و وان به منازل فراوانی حمله کردند. در جریان این حمله و موج دستگیری‌های ایجاد شده، اعضا و مدیران ک.ج.د، حزب دمکراتیک خلق‌ها، جمعیت زنان رُزا، سازمان‌های مدنی، شهردار مشترک فارقین ناشیده توپراک و و جمعی از روزنامه‌نگاران و وکلا و در مجموع ۴۳ نفر در ۲۶ ژوئن بازداشت شده بودند. تا کنون ۱۶ نفر از این بازداشت شدگان با تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.