اهالی شنگال دولت ترکیه و پ‌د‌ک را محکوم کردند

نهادها و سازمان‌های شنگال، دولت اشغالگر ترکیه و همکار و همدست او پ‌دک را در منطقه سنون طی یک راهپیمایی محکوم کردند.

دولت اشغالگر ترکیه مورخ ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ سه بار حمله هوایی برعلیه شنگال انجام داد.

بر اثر حملات یکی از پیشاهنگان جامعه ایزدی سعدون میرزا علی و مجدل حسن خلف به شهادت رسیدند.

اخیرا هم در نزدیک اردوگاه منطقه سردشت مورخ ۲ آوریل یک وسیله نقلیه غیرنظامی مورد حمله قرار گرفت و بر اثر این حمله ۲ زن مجروح شدند.

پس از این حملات که در جامعه ایزدی خشم فراوانی را با خود به همراه داشت،‌ خودمدیریتی شنگال در منطقه سنون برای برگزاری راهپیمایی فراخوان داده بود.

با پیشگامی خودمدیریتی شنگال و اقشار عرب، جامعه ایزدی‌، تاژه، جنبش جوانان و‌ بزرگان اهالی شنگال در سنون یک راهپیمایی برگزار کردند.

در این راهپیمایی تصاویر پیشاهنگان جامعه ایزدی برافراشته شد که بر اثر حملات دولت ترکیه با همکاری و همدستی پ‌دک شهید شده بودند.

شنگالی‌ها با پلاکاردهایی که عنوان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«نه به اشغالگری دولت ترکیه» بروی آن نوشته شده بود، راهپیمایی کردند. این راهپیمایی از روبری ساختمان مجلس خلق آغاز شد و تا میدان مام ذکی در مرکز شهر ادامه یافت.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌