اعتصاب غذای زندانیان سیاسی وارد ۴۴مین روز خود شد

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم  ترکیه که با هدف آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و در محکومیت نقض گسترده حقوق زندانیان در ترکیه آغاز شده بود وارد ۴۴مین روز خود شده است.

زندانیان سیاسی پرونده پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های رژیم استعمارگر ترکیه از روز ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ با هدف آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و همچنین در محکومیت نقض فاحش حقوق بشر در زندان‌ها دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

اعتصاب غذا امروز در ۴۴مین روز خود ادامه دارد.

عبدالله اوجالان از فوریه ١٩٩٩ (بهمن ١٣٧۶) تا کنون ٢١ سال است که در گروه F زندان فوق امنیتی امرالی در اسارت بسر می‌برد.