در نتیجه فشارهای بین‌المللی یکی دیگر از عاملان جنایت هرانت دینگ زندانی شد

یک درجه‌دار جندرمه‌ی ترک با نام "اکان شیمشک" که به کار جاسوسی و اطلاعاتی برای فرماندهی جندرمه مشغول بود، به عنوان یکی از متهمان دیگر کشتن هرانت دینک روزنامه‌نگار ارمنی دستگیر شده و به زندان محکوم گردید.

 پس از آن که علیه اکان شیمشک جاسوس فرماندهی جندرمه شکایتی صورت گرفت و به کشتن هرانت دینک سردبیر روزنامه‌ی آگوس متهم شد، وی در خانه‌اش دستگیر شده و تحقیقات در مورد وی آغاز شد. این جاسوس ترک پس از دستگیری و انجام تحقیقات به زندان محکوم شد.

 در پرونده‌ی ترور هرانت دینک، ۷۶ درجه‌دار تُرک متهم هستند، از این تعداد ۷ تن زندانی و ۱۳ تن نیز فرار کرده و خود را پنهان نموده‌اند.

 یکی از این افراد درجه‌دار بخش جاسوسی فرماندهی جندرمه اکان شیمشک در ترابوزان است. اداره جندرمه ترابوزان به بهانه‌ی" قبل از آنکه اطلاعاتی در مورد حادثه به دست آید، مطلع شده و وی را پنهان کرده‌اند"،  به همین دلیل به زندان محکوم شده بود در همین چهارچوب شمشک طی عملیاتی در محله‌ی حفصه سلطان در منطقه یونس امره در مانیسا دستگیر شد.

 پس از آن که کارهای شیمشک در بخش امنیتی به پایان رسید وی روانه‌ی دادگاه شده و با اتهام" قتل عمد" به زندان محکوم و روانه‌ی گروه T زندان مانیسا گردید.

هرانت دینک روزنامه‌نگار ارمنی روز ١۵ سپتامبر ١٩۵۴ در ملاطیه شمال کوردستان چشم به جهان گشود و در روز ١٩ ژانویه ٢٠٠٧ از سوی فاشیست‌های ترک در استانبول ترور شد.  هرانت دینگ سردبیر روزنامه ارمنی آگوس و از منتقدان سرسخت قتلعام ارامنه و از مدافعان حقوق خلق‌های غیرترک بود.