گریلاهای زن نقش رهبری را ایفا می‌کنند

شورای فرماندهی نیروهای مدافع خلق نشست سالانه خود را برگزار کرد. هیژار زوزان یکی از فرماندهان یژا ستار از حمله فرماندهان شرکت کننده در این کنگره بود.

هیژار زوزان از فرماندهان شرکت کننده در نشست سالانه فرماندهی نیروهای مدافع خلق در رابطه با این نشست و حضور زنان در صفوف نیروهای مدافع خلق اظهار داشت: فعالیتهای یژا ستار نه فقط در هفتانین بلکه در گارزان، بوتان، زاگرس و بسیاری از مناطق دیگر با شدت ادامه داشته است. رفقای زن با در پیش گرفتن حداکثر فعالیتهای حرفه‌ای خود، امسال گام در مسیر بسیار جدیدی از بکارگیری تاکتیکهای مختلف جنگی گذاشته‌اند.

هیژار زوزان در رابطه با عملکرد یک ساله نیروهای مدافع خلق نیز خاطرنشان ساخت: بخشی از این نشست مربوط به عملکرد رفقای زن در یژاستار بود. در این نشست ارزیابی‌های گسترده‌ای به عمل آمدند، زیرا در سال ۲۰۲۰ رزمندگان یژاستار نقش مهمی را در نبردهای روی داده ایفا کرده بودند. پیشاهنگانی مانند سما کوچر، اسمر و زلال در سال گذشته در نبردها پیشاهنگ بودند.

سال گذشته فعالیتهای زنان یژاستار با جانفشانی رفیق کوچر آغاز شد. در واقع این جانفشانی مسیر حرکت زنان را برای سال آینده نشان داد. رفیق سما سال جدید مبارزانی را آغاز کرد. سپس در هفتانین جنگ آغاز شد. در جنگ هفتانین رفقای زن نقش پیشاهنگی خود را ایفا کردند. خصوصا که یگان مستقل زنان با فرماندهی رفیق اسمر تاثیر این مرحله را افزایش داده و در هفتانین با قهرمانی به مبارزه مشغول شدند و این قهرمانی‌ها برای همه به منبعی بر آموزش تبدیل شد. در منطق دگر نیز از این فرایند حمایت شد و روحیه جدیدی را در میان رفقای زن ایجاد کرد.

همانگونه که اطلاع دارید در سال گذشته رفقایمان عملیاتهای فراوانی را انجام دادند. بدون شک فعالیت یگانهای یژاستار همیشه صورت گرفته‌اند. این مسئله نیز درک می‌شود که یگانهای زنان تا چه اندازه حرفه‌ای عمل می‌کنند، و درک کرده‌اند که باید تا چه اندازه خود را تقویت کرده و از آموزش در حوزه‌ تخصصی برخوردار باشند. این فعالیتها را همزمان باید به عنوان عملیات انتقامی زنان نیز در نظر گرفت. زیرا سال گذشته در کوردستان دشمن به زنان و جوانان بی‌محابا حمله برده است. به زنان و دختران کورد تعدی کردند. این فعالیتها همزمان انتقامگیری به شمار می‌روند. به همین دلیل مشاهده می‌شود که در ارتقای مبارزه و دست زدن به عملیات زنان نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

بدون شک فعالیتها و مبارزات یژاستار فقط در هفتانین صورت نمی‌گیرند، در گارزان، بوتان، زاگرس و بسیاری از مناطق دیگر یگانهای یژاستار و رفقای زن با قدرت در این جانفشانی‌ها حضور داشته‌اند.

در بعد حرفه‌ایی رفقای زن امسال گام‌های بسیار بزرگی را برداشته‌اند و تاکتیکهای جدیدی را در پیش گرفته‌اند. خصوصا رفیق دوغا زیلان هم به صورتی فدایی و هم در بعد تاکتیکی در نبرد هوایی پیشاهنگی گریلاها را بر عهده داشته و تاثیر بسیار مهمی را از خود برجا گذاشته است. رفقایمان، پیشاهنگان ما میراث گرانبهایی را برای ما به جا گذاشته‌اند.

 بر این اساس ما در نشست خود بر مبنای اطلاعات، تجربه و وظیفه ای که بر دوش داریم در سال ۲۰۲۱ نقش مهمی را بر عهده گرفته و با قدرت در نبردها حضور پیدا می‌کنیم. بدون هیچ تردیدی ما سعی می‌کنیم در سال ۲۰۲۱ نقش خود را پر رنگتر کرده و بر این اساس عمل کنیم. مرحله مهمی در سطح پراتیک را از سر گذراندیم. با این وجود عملکردهای خود را همچنان کافی نمی‌بینیم. می‌توانیم کارهای دیگری را هم انجام دهیم. می‌توانستیم بیش از این انتقام شهدایمان را بگیریم. در این باره نواقصی داریم. بیش از هر چیز رهبری ما در زندان است و هیچگونه ارتباطی با وی نداریم. به همین دلیل باید مبارزه را گسترده‌تر کنیم. تصمیمات مهمی در این باره اتخاذ شده است، تصمیمات ما مهر خود را بر سال ۲۰۲۱ خواهد زد. بر این اساس بود که در این نشست حضور پیدا کردیم.

چه پیامی برای زنان دارید؟

به مناسبت برگزرای این نشست ما از تمامی زنان درخواست می‌کنیم: یژا ستار بیش از هر چیز نیروی زنان است. در هر جا به زنان حمله شود، بژا ستار در ان جا از زنان حفاظت می‌کند. تا جایی که بتوانیم حفاظت از زنان را نیز با قدرت ادامه می‌دهیم. از طرف دیگر زنان جوان باید بیش از پیش در صفوف نیروهای یژا ستار حضور داشته باشند. باید از خود دفاع کرده و نیروی خود را تحکیم کرده و در مقابل حملات فاشیستی باید به صفوف نیروهای یژا ستار بپیوندند. در تمامی ابعاد و زمینه خود را تقویت کنند و به تمامی حملات پاسخ بدهند. دولت ترک بیش از هر چیز به افراد بی‌دفاع حمله می‌کند. اما اگر زنان بتوانند بر قدرت خود بیفزایند، می‌توانند به پیروزی برسند. به همین دلیل از زنان و جوانان می‌خواهم که به صفوف نیروهای یژا ستار بپیوندند. برای زنان و جوانمان در مبارزه آرزی پیروزی و موفقیت دارم.