جمیل باییک: اروپا و سی.پی.تی بە اتفاق سیاست انزوا را پیگیری می کنند

ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان ضمن انتقاد از کمیتە منع شکنجە شورای اروپا اظهار داشت: اقدامات اروپا و سی.پی.تی و دولت ترک بە معنای هماهنگی آنها در پیگیری سیاست انزوا است.

جمیل باییک ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان با شرکت در برنامە ویژە سترک تی وی در رابطە با دیدار کمیتە منع شکنجە شورای اروپا و انزوای رهبر خلق کورد، برخودان نیروهای گریلا، انتخابات در ترکیە و دیدار بین مقامات ترکیە و روسیە در مورد روژاوا گفتگو کرد.

جمیل باییک در پاسخ بە سوالی مبنی بر شایعاتی در مورد سلامتی رهبر آپو و تمدید مجازات انضباطی وی بە مدت سە ماە دیگر گفت: ماە ژانویە ماە شهداست، در این ماە شمار بسیاری از هوالانمان بە شهادت رسیدەاند. با گرامیداشت یاد وخاطرە هوال روبار، خلیل و مراد، یاد تمامی شهدای ماە ژانویە را گرامی داشتە و در مقابل آنان سر تعظیم فرود می آورم. دولت اشغالگر و فاشیست ترک با اعمال سیاستهای نابودگرانە علیە رهبر آپو، درصدد اعمال این سیاست بر تمامیت خلق کورد بودە است، اما مشاهدە می شود کە هوال ویسی تاش در مقابل این سیاست پلید ایستادگی کردە، آن را نپذیرفتە و با سربلندی مسیر شهادت را در پیش گرفت. مراتب امتنان قلبی خود را در مقابل این هوال ابراز میدارم و سر تعظیم در مقابل فداکاری او فرود میاورم. هوال ویسی مدتی در زندان آمد نیز زندانی بود. در کودتای ١٢ سپتامبر زندانی و شکنجە شد و بار دیگر نیز زندانی شدە بود. ٦ ماە قبل از زندان آزاد شدە بود. اما میهن دوستی کوردستان و بە ویژە میهن دوستی مردین، در شخصیت این هوالمان تجسم پیدا کردە بود. در ویدیویی کە از خود بر جا گذاشتە است از هدف خود از این اقدام پردە بر میدارد. خواست من از همە میهن دوستان این است کە این ویدیو را ببینند. شهادت او در راستای اهداف خلق کورد بودە است. مشاهدە کرد کە سیاست تحمیلی علیە رهبر آپو سیاست نابودی و امحا است. بە همین دلیل بود کە در مقابل آن ایستادگی کرد و فراخوانی را برای همە ارسال کرد. از همینرو لازم است کە همە بە این فراخوان بپیوندند. فراخوان هوال ویسی فرمانی برای ماست. لازم است همە در این رابطە مسئولیت خود را بجا بیاورند. هوال ویسی از شهدای بزرگ ماست.

جمیل باییک در بخش دیگری از گفتگوی خود با سترک تی وی ضمن اشارە بە سیاستهای دولت ترک برای نسل کشی و تجسم آن در سیاستهای اعمال شدە بر رهبر آپو گفت: هم اکنون رهبر آپو نمایندگی خلق کورد را بر عهدە داشتە و تا کنون نیز دستاوردهای خلق کورد از طریق رهبر آپو شکل گرفتەاند. و اگر مشاهدە می سود کە دولت ترک در پپگیری این سیاستها همچنان مصر است درصدد انتقام گیری است. زیرا بر این باور است کە کورد را از میان برداشتە بود، اما با پدیدار شدن رهبر  آپو و احیای این خلق، این هدف دولت ترک با شکست مواجە شدە است. همانند خلق کورد، جامعە جهانی نیز بر نقش رهبر آپو برای خلق کورد و جامعە انسانی واقف است. دولت ترک بە خوبی از این مسئلە اطلاع دارد و از همین رو است کە اینگونە با رهبر اپو برخورد می نماید. برخورد با رهبر آپو نیز کاملا بر مبنای نسل کشی قرار گرفتە است. و کاملا مشهود است کە درصدد بازنگری سیاستهایشان هم نیستند. و تنها زمانیکە خلق کورد بتواند عقلانیت آنها را در هم شکستە و آنها دریابند کە نمیتوانند سیاست نسل کشی را ادامە بدهند  ذهنیت و حقلانیت خود را دگرگون میکنند. بر چنین مبنایی است کە میتوانند قدم بردارند. اما هم اکنون بە سیاستهای نسل کشی تاکید می کنند. اما مشاهدە کنید کە این سیاست ترکیە را بە کجا کشاندە است؟ کاملا مشهود است. با درپیش گیری چنین سیاستی نمیتوانند بە نتیجە دست یابند. هر اندازە کە بیشتر تلاش کنند کە بە نتیجە برسند، بیشتر با شکست مواجە می شوند. این مسئئلە کاملا مشهود است. رهبر آپو بە منظور انجام مسئولیت خود در مقابل خلق کورد، در شرایط بسیار دشواری کار کردە است. یعنی بە منظور حل مسئلە کورد بر مبنای آزادی و دمکراسی، مسئولیتی بسیار دشوار را برای خود انتخاب کردە است.تلاش نمودە است تا عقلانیت دولت را تغییر دهد تا در ترکیە دمکراسی شکل بگیرد. مسائل و مشکلات کورد، علویان، خلقهای ترکیە، اکولوژی، زنان و تمام مسال دیگر بتوانند بە راە حلی دست پیدا کنند. اما بە دلیل ریشەداشتن عقلانیت ترکیە در سیاستهای نسل کشی، سیاستهای پیگیری شدە از سوی رهبر آپو را شکست دادە و اجازە ندادند کە مشکلات ترکیە حل شدە و ترکیە بە سوی دولتی دمکراتیک گام بردارد. سیاست اعمال شدە بر رهبر آپو زمانی علیە گرامشی در ایتالیا نیز تحمیل می شد، سرمایەداران ایتالیایی بر این باور بودند کە بە مدت ٢٠ سال لازم است وی را در تعلیق قرار دهیم تا قادر بە تفکر در هیچ رابطەای نباشد. دست بە خلاقیت بزند، از افکار وی بسیار در هراس بودند. آنچە کە اکنون در ترکیە علیە رهبر آپو در حال انجام است، بر همین مبنا قرار دارد، تا نتواند بە تفکر دست بزند، قدرت خلاقیت نداشتە باشد. تا صدای رهبر آپو بە هیچ کس نرسد. بە همین دلیل است کە سیاستهای انزوا را تحمیل می کنند. در این سیاست تغییری دادە نمی شود. کاملا مشهود است کەنمیخواهند این سیاست را بە زودی تغییر دهند.  اما در مقابل آنچە کە تغییر ایجاد می کند، خلق کورد و دوستان خلق کورد هستند. هر زمانیکە خلق کورد و دوستان خلق کورد مبارزە را بە پیش بردند، هر زمان کە مشاهدە کردند نمیتوانند این سیاستها را ادامە دهند، ناگزیر بە تغییر این سیاستها می شوند.

جمیل باییک در بخش دیگری از گفتگوی خود با سترک تی وی ضمن اشارە بە نوع برخورد سی. پی.تی و شورای اروپا اظهار داشت: سخنان این دو در تناقض است. نمیتوان از لابلای سخنان آنها واقعیت را دریافت. می خواهیم کە سی، پی، تی دراینبارە نظر خود را بیان کند کە آیا بە امرالی رفتەاند یا خیر؟ دیدار انجام دادەاند یا نە؟ تا چە اندازە در این بارە تمرکز داشتەاند؟ بسیاری در این بارە مشغول فعالیت هستند، خلق اعتراض خود را نشان دادە است. راهپیمایی کردە است. آن را محکوم کردە است. اما سی پی تی در این بارە بیانیەای را منتشر نکردە است. از طرف دیگر نوع اقدام سی. پی.تی بر شک و تردید ما افزودە است. تمام این اقدامات نشان دهندە این واقعیت است کە اروپا، سی.پی.تی با هم این انزوا و این سیاست را تحمیل کردە و گسترش می دهند. هیچگونە اطلاعی از رهبر آپو در دست نیست. در این بارە شورای اروپا، و نە فقط ترکیە، همە مسولیت دارند. همە آنها با هم سیاست مشترکی را دنبال می کنند. از طرف دیگر سندیکای وکلای ترکیە قدم برداشتە است، با وزارت دادگستری ترکیە در حال مذاکرە و گفتگو است. اما وزارت دادگستری در این بارە بە آنها نیز پاسخی ندادە است.

جمیل باییک در بخش دیگری از این گفتگو در رابطە با ترور اخیر در پاریس نیز اظهار داشت: بعد از گذشت ١٠ سال از نخستین ترور در پاریس، بار دیگر شاهد دومین ترور در پاریس بودیم. در نخستین و دومین ترور کسانی مورد هدف قرار گرفتند کە پیشاهنگی جنبش زنان را بر عهدە دارند. این سیاست، سیاست جدیدی نیست. بسیاری از دولتهای حاکم، نابودگر برای نابودکردن چنبش سوسیالیستی، ازادی و دمکراسی، جنبشههای فرودستان، از چنین تاکتیکی استفادەمی کنند و این در حالی است کە جنبش زنان نە فقط در کوردستان، بلکە در تمام جهان از تاثیر بسیار مهمی برخوردار است. با چنین اقداماتی تلاش می کنند تا همە را مرعوب کنند. بە همین دلیل است کە دست بە چنین ترورهایی دست می زنند. در خارج از ترکیە قتل و ترور اقدام اسانی نیست. زیرا قوانین بین المللی حضور دارند. این مسئلە نشان دهندە ترس، ضعف آنها بودە و از همین رو است کە دست بە چنین ترورهایی می زنند. چە کسی آنها را در چنین موقعیتی قرار دادە است؟  حزب کارگران کوردستان است کە آنها را در چنین موقعیتی قرار دادە است، مبارزە خلق کورد را گسترش دادە است و ماسک را از نقاب آنها برداشتە است. زنان کورد و پ.ک.ک هستند کە از جنبش انسان گرایانە دفاع می کنند، در مقابل داعش و النصرە می جنگند و از ارزشهای انسانی دفاع می کنند.

درست است کە گریلا مبارزە کردە است، رهبر آپو مبارزە کردە است. اما مشاهدە می شود کە مبارزە زنان در این اواخر، تاثیرات مهمی را از خود بر جا گذاشتە است. بە همین دلیل است کە خلق فرانسە و دولت فرانسە و همچنین دولت فرانسە، برخی از نهادهای فرانسە در مقابل این ترور موضع گرفتە و از ما دفاع کردەاند. ترور هوالانمان از سوی میت ترکیە بە معنای قتل و ترور ماست. این ترور حاکی از چنین معنایی است و بە همین دلیل بود کە هوالان ما را هدف قرار دادند. اگر در این بارە فرانسە از ما حمایت کرد، در واقع بە این معناست کە از خود حمایت کردە است، زیرا کسانی کە ترور شدەاند، همان کسانی هستند کە علیە داعش جنگیدەاند. همان کسانی هستند کە در واقع از فرانسە دفاع کردەاند. بە همین دلیل من از فرانسە تشکر می کنم. امتنان قلبی خود را از فرانسە ابرزا میدارم. خلقمان نیز شجاعانە در مقابل این ترور بپاخاستند وبا انسجامی قدرتمند اعلام موضع کردند. کاملا بدیهی است کە این ترور از سوی میت انجام شدە است و میت نیز نمی تواند بدون اردوغان در خارج از ترکیە دست بە ترور بزند. در نخستین ترور هم این مسالە کاملا بدیهی بود. در ترور اخیر هم کاملا مشخص است کە نمیتواند تصادفی باشد کە فردی زندانی باشد و از زندان آزاد شود و سپاس بعد از ١٢ روز بتواند اسلحە تهیە کند و در مرکز روشنفکری احمد کایا هوال اوین را هدف قرار دهد و تا زمان شهادت هم گلولە باران وی را ادامە دهد.  از فرانسە میخواهم کە کمیسیونی را برای تحقیق و تفحص در این بارە تشکیل دهد.

جمیل باییک در بخشی از گفتگوی خود با سترک تی وی در رابطە با انتخابات آتی در ترکیە و حزب دمکراتیک خلقها اعلام نمود کە لازم  است در جریان انتخابات از حزب دمکراتیک خلقها حمایت شود تا توطئەهای  آ.ک.پ/م.هپ علیە کورد خنثی شود. نوع فعالیتهای حزب دمکراتیک خلقها بسیار مهم بودە و تصور می کنم هیچ حزب دیگری غیر از حزب دمکراتیک خلقها نمیتوانست در مقابل هجمە بی وقفە آ.ک.پ/م.ه.پ مقاومت کند. طبق گفتە مدحت سنجار، حزب دمکراتیک خلقها در تاریخ ترکیە برای دستیابی بە دمکراسی همچون ستارەای می درخشد. درست گفتە است. همە این مسلە را مشاهدە می کنیم. بە آنان تبریک می گویم. این نیرو، نیروی دمکراسی است، نیروی سوسیالیستهای ترکیە است و نیروی کسانی است کە آزادی و دمکراسی را می خواهند.