کشتە شدن چهار نظامی اشغالگر ترک در چمچو

در جریان عملیات نظامی نیروهای گریلا در ١٨ ژانویە، حداقل ٤ نظامی اشغالگر ترک مجازات شدند.

مرکز اطلاع رسانی وانتشارات نیروهای  مدافع خلق در رابطە با عملیات نیروهای گریلا و حملات ارتش متجاوز ترک بیانیەای را منتشر کرد.

در جارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە زاپ:

در ١٨ ژانویە ساعات ٠٩:٠٠؛ ٠٩:٤٠؛ ١١:٣٠ و ١٨:٠٠ در حوالی منطقە چمچو تیمهای متحرک و عملیاتی گریلا ٤ بار با سلاح سنگین بە اسگالگران حملە کردە و در جریان این حملە سە متجاوز مجازات شدند. نیروهای گریلا خاطرنشان ساختند کە برخی از اشغالگران با لباس غیر نظامی در این منطقە در رفت و آمد بودند.

در ١٨ ژانویە ساعت ١٤:٤٥ در نزدیکی منطقە چمچو از تابوع شیلادزی، تیمهای تک تیرانداز و متحرک عملیاتی یژاستار یک اشغالگر را مجازات کردند.

حملات ارتش متجاوز ترک با سلاحهای ممنوعە و شیمیایی:

در ١٨ ژانویە مواضع و استحکامات نیروهای گریلا در نزدیکی منطقە چمچو از ابتدای روز تا شب ١١ بار با سلاحهای شیمیایی بمباران شد.

در ١٨ ژانویە مناطق روستای گری و روستای کانیسارکی در گارە و منطقە گوشین خواکورک ٧ بار توسط هواپیماهای ارتش ترک بمباران شد.

در ١٨ ژانویە، مواضع و استحکامات جنگی نیروهای گریلا در منطقە چمچو و روستای سیدا از توابع آمیدی دهها بار کاتیوشا، تانک و سایر سلاحهای سنگین بمباران شد.