مقاومت خلق پیروز شد: ی‌س‌ک گواهی اشتغال به کار را تقدیم عبدالله زیدان کرد

مقاومت خلق در کوردستان و ترکیه به نتیجه رسید. ی‌س‌ک گواهی اشتغال به کار را به عنوان ریاست مشترک شهرداری کلان‌شهر وان را تقدیم عبدالله زیدان کرد.

کمیته‌ی عالی انتخابات، گواهی که به نامزد انتخاباتی حزب عدالت و توسعه دادە بود را بار دیگر به عبدالله زیدان تقدیم کرد که به عنوان نامزد انتخاباتی حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) برای شهرداری کلان‌شهر وان انتخاب شدە بود.