پیام کنفدرالیسم جوامع کوردستان بە مناسبت اقدام محمد آکار

ریاست مشترک هیات اجرایی ک.ج.ک در رابطە با اعتراض محمد آکار نسبت بە انزوای تحمیلی بر رهبر آپو پیامی را منتشر و با اعلام صیانت از شهدا، درخواست کرد کە نباید خودسوزی ادامە پیدا کند.

ریاست مشترک هیات اجرایی ک.ج.ک در رابطە با اعتراضات افزایش یافتە نسبت بە انزوای تحمیلی بر رهبر آپو و اقدام بە خودسوزی محمد آکار پیامی را منتشرکرد. در این پیام آمدە است کە بار دیگر با گرامیداشت یاد و خاطرە محمد آکار و تمام شهدای انقلاب و دمکراسی اعلام صیانت  از تمام شهدایمان را تکرار کردە و پیمان تحقق پیروزیی را کە با شهدایمان بستەایم، تجدید می کنیم. در این پیام درخواست شدە است کە دیگر بە هیچ وجە اقدامی مانند خودسوزی روی ندهد.

در پیام کنفدرالیسم جوامع کوردستان آمدە است : اطلاع یافتیم کە یک جوان کورد با نام محمد آکار بە منظور اعتراض بە تحمیل انزوا بر رهبر آپو بر فراز دیوار قلعە آمد بدن خود را بە آتش کشیدە است و بە شهادت رسیدە است. با گرامیداشت یاد و خاطرە محمد آکار و تمام شهدای انقلاب و دمکراسی اعلام صیانت  از تمام شهدایمان را تکرار کردە و پیمان تحقق پیروزیی را کە با شهدایمان بستەایم، تجدید می کنیم. هوال محمد آکار در نامەای کە قبل از شهادت از خود بر جا گذاشتە است اعلام نمودە بود کە بە منظور اعتراض و محکومیت انزوای رهبر آپو دست بە چنین اقدامی زدە است. چند روز قبل از این، هوال ویسی آکتاش نیز دست بە چنین اقدامی زدە بود و بە شهادت رسیدە بود. وظیفە ما بە عنوان جنبش و خلق گرامیداشت یاد این شهداست کە نمایندگی ارادە و عشق بزرگ میهن و مبارزە برای آزادی کوردستان را در پیش گرفتەاند. مبارزە این شهدا را بە نتیجە خواهیم رساند.

در بخش دیگری از این پیام با اشارە بە اقدامات حاکمیت فاشیستی آ،ک.پ/م.ه.پ آمدە است کە محمد آکار از آن دست از جوانان کورد برخوردار از حس میهندوستی بودە است کە از احساسات همدلانەای با جنبس آزادیخواهی کورد برخوردار بود. مانند تمام جوانان میهن دوست کورد، هوال محمد آکار درصدد بود تا در مقابل اشغالگری مبارزە کردە و مسئولیتهای خود را انجام دهد. اما حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ کە رژیم جنگ ویژە است، بە منڤور دور کردن جوانان کورد از مبارزە ازادی هموارە مشغول دسیسە چینی و توطئە چینی است. محمد آکار از جملە جوانانی بود کە حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ درصدد بود او را وارد توطئە و دسیسە چینی کند.

در بخش دیگری از این پیام آمدە است کە  ضمن تاکید بر افزایش مبارزات خلق کوردستان بر  تشدید مبارزە علیە انزوای رهبر آپو، نباید دست بە خودسوزی زدە شود و در ادامە آن آمدە است: بە مناسبت شهادت هوال محمد آکار بار دیگر با صراحت اعلام می کنیم کە چنین اقدامی را بە هیچ نحوی نمی پذیریم.

رهبر آپو بە طور شفاف اعلام کردە است کە هموارە برای چنین ارادەای ارزش قایل بودە اما دست زدن بە چنین اقداماتی را نپسندیدە و لازم است بە جای دست زدن بە چنین اقداماتی، بە فعالیتهای خلاقانە و متمایزتری پرداختە شود. لازم است خلق و جوانانمان این مهم را مانند دستورالعمل رهبر آپو ملاحظە کردە و بر همین مبنا عمل کنند. بدون هیچ تردیدی اقدام هوال محمد آکار نمونە والایی از شجاعت، فداکاری، فداکاری، دلسوزی و وفاداری است. در این معنا اقدامی بزرگ تلقی می شود، اما مابرزە ما هم اکنو گسترش یافتە است. در بسیاری از زمینەها مبارزە و میدان عمل و فعالیت وجود دارد. جوانان کورد نباید بە این نحو بە چنین اقداماتی دست زدە و اینگونە عمل کنند. لازم است جوانان کورد برای گسترش هر چە بیشتر مبارزە بە صفوف گریلا بپیوندند و کسانی کە نمیتوانند خود را بە صفوف گریلا برسانند، لازم است کە در شهرها و روستاهایشان علیە دشمن مبارزە کنند.

لازم است جوانان خود را سازماندهی کردە و پیشاهنگی مبارزە را بر عهدە بگیرند. در پیش گرفتن چنین رویکردی راە اصولی مبارزە بودە و لازم است کە این رویکرد را مد نظر قرار داد.

بار دیگر از دوستان خلق کورد و  میهندوستان درخواست داریم تا واکنش، موضع شدیدتر و قدرتمندتر خود رادر اعتراض بە انزوای تحمیل شدە بر رهبر آپو نشان بدهند و با تشدید و تقویت مبارزە رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ را ساقط کردە و مبارزە برای تاسیس ترکیەای دمکراتیک را توسعە بخشند.