ریاست مشترک پژاک: وقتی زنان بپاخواستند مشروعیت نظام باقی نمی‌ماند

زیلان وژین خیزش‌ اخیر در روژهلات کوردستان و ایران را حسابخواهی از نظام و حکومت ایران عنوان کرده و اظهار نمود:"هر زمان زنان در یک کشور بپاخواستند، مشروعیت حکومت باقی نمی‌ماند."

زیلان وژین، ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان در گفتگو با خبرگزاری فرات تظاهرات ضدحکومتی در روژهلات کوردستان و ایران با پیشاهنگی زنان را مورد ارزیابی قرار داد.

زیلان وژین یاداور شد که خیزش‌ها در ایران در پاسخ به قتل حکومتی ژینا امینی آغاز شد و در ادامه گفت:"این جرقه‌ای بود برای خلق‌های ایران، بویژه در وجود زن کورد، در وجود زنان آغاز شد. این خیزش نشان داد که نه زنان و نه خلق‌های ایران این نظام را قبول ندارند."

زیلان وژین با اشاره به اهمیت مبارزه زنان در این برهه گفت:"مبارزه زنان نه مبارزه‌ای مختص به یک منطقه، بلکه مبارزه‌ای جهانشمول است. این روحیه آزادی هیچ مرزی نمی‌شناسد. روحیه‌ای است که در قلب و روح هر زن وجود دارد."

رئیس مشترک پژاک در خصوص کشتار زنان و مردم از سوی نظام ایران و تداوم سیاست‌های نژادپرستانه و جنسیت‌گرایانه در این کشور گفت:"خلق کورد، خلق‌های دیگر در ایران با پیشاهنگی زنان در حال حسابخواهی از این دولت، از این نظام و از این رویه سیاسی هستند. باید نیک بدانیم که اگر زن علیه یک نظام دست به خیزش زدند، سیاست و سیستم آنرا مورد بازخواست قرار دادند، در آنصورت نظام مذکور هیچگونه مشروعیتی برایش باقی نمی‌ماند."

زیلان وژین با اشاره به شعارهایی که در سراسر روژهلات کوردستان و ایران با زبان‌های جداگانه سر داده می‌شوند گفت که این شعارها نه تصادفی، بلکه ثمره ٢٠ سال مبارزه هستند.

زیلان وژین افزود:"موضعی که برای آزادی زنان و دمکراتیزاسیون ایران نشان داده شد و با شعار «ژن، ژیان، آزادی» ابتکار عمل را در دست گرفت، صیانت از فکر و فلسفه رهبر آپو است."

زیلان وژین، ریاست مشترک پژاک مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های جانباختگان خیزش‌ سراسری خلق‌های ایران و روژهلات کوردستان اعلام کرده و خواستار حضور پرشکوه خلق در مراسم خاکسپاری پیکر شهدای خیزش‌ شد.