شهادت بیش از ١٠ نفر در روژهلات کوردستان

در حالیکە طی ٥ روز گذشتە روژهلات کوردستان زیر شدیدترین حملات سپاە پاسداران بودە است، خبرها حاکی از بە گلولە بستن مردم جوانرو است.

شب گذشتە در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی و سپاە پاسداران بە مردم در شهر جوانرو،  حداقل دو نفر با اسامی عرفان کاکایی، معلم و  بهالدین ویسی، دانش‌آموز ۱۶ ساله بە شهادت رسیدند، ساعاتی قبل پیکر این دو شهید در جوانرو، در مراسمی پر شکوە از سوی خلق بە خاک سپردە شد.

طبق گزارشهای رسیدە بە خبرگزاری فرات بعد از خاتمە مراسم خاکسپاری این دو شهید، نیروهای سپاه پاسداران در نقاطی از شهر با دوشکا مردم را هدف قرار میدهند. خبرهای ارسالی حاکی از شهادت بیش از ١٠ نفر و بیش از ٣٠ نفر از شهروندان جوانرویی- تا لحظە تنظیم این خبر- در اثر شلیک گلوله جنگی زخمی شدەاند.

روز و شب گذشتە در ادامە سرهلدان خلق در روژهلات کوردستان، مهاباد، پاوە، بوکان و پیرانشهر صحنە تداوم قیام بی نظیر خلق بود. کسبە و بازاریان سایر شهرهای کوردستان از جملە مهاباد، تکاب، بوکان، اشنویه، سقز، سنندج، کامیاران، مریوان و دهگلان نیز با ادامە اعتصاب خود در این خیزش همراه بودند. 

روز گذشتە همزمان با خیزش خلق، نیروهای سپاه پاسداران با خودروهای مخصوصی که  با کاروان نظامی از ارومیه به این شهر اعزام شدە بود در محلات مختلف شهر به گشت‌زنی پرداختە و  با دستور نهادهای امنیتی برق محلاتی از مهاباد از جمله پشت تپ، باغ شایگان و میدان ساعت قطع شده بود. جریان اینترنت نیز قطع و در برخی از اوقات با اختلال شدید همراە است. در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی و سپاە پاسداران بە غیر نظامیان، از روز گذشتە تا کنون بیش از ١٠ نفر در شهرهای دیولان، جوانرو و پیرانشهر بە شهادت رسیدەاند. 

گزارشهای میدانی همچنی از کشتەشدن سرهنگ پاسدار قاسم نصیری و تعدادی دیگر از پاسداران در سردشت خبر میدهند.