تبعید یکی از فرماندهان ارتش ترک بە دلیل اینکە گفتە است 'پیشرفتی نداشتەایم'

طبق اطلاعات واصلە از منطقە چلی در باکور کوردستان، بە این دلیل کە یکی از فرماندهان سرفرماندهی ژاندارمری منطقە چلی اظهار داشتە است کە در عملیات هیچگونە پیشرفتی نداشتەایم، تبعید شدە است و یک جاش هم در مخالفت بە عزیمت بە مناطق جنگی استعفا کردە است.

حملات اشغالگرانە دولت ترک با همکاری پارت دمکرات کوردستان در مناطق زاپ و آواشین همچنان ادامە دارد، در چارچوب این حملات تجاوزکارانە، در مناطق شمزینان، چلی و گوَر از توابع جولمرگ، تحرکات دشمن افزایش یافتە است. و بە منظور ممانعت از انتشار تلفات، ارتش ترک محدودیت‌های فراوانی را برای خبررسانی اعمال کردە است.

در چارچوب این محدودیتهای اعمال شدە، طبق اطلاعات واصلە، یکی از فرماندهان مرکز سرفرماندهی ژاندارمری ترک در روستای آشوت از توابع چلی، بە دلیل اعلام اینکە در چارچوب عملیات نظامی هیچگونە پیشرفتی حاصل نشدە است، بە دلیل این گفتە توبیخ شدە و بە منطقە دیگری تبعید شدە است. از سوی دیگر، یک جاش هم در مخالفت بە اعزام خود بە منطقە، از سمت خود استعفا کردە است.

اخبار دیگر واصلە از منطقە همچنین نشان می‌دهند کە بسیاری از جاش‌های روستاهای چلی را برای نگهبانی بە بیمارستان صحرایی در منطقە ارتوش اعزام کردە‌اند. همجنین منابع محلی اعزام کردە‌اند کە جاش‌ها را بە عملیات نبردە و آنها را تنها بە مناطق مرزی بردە و در آنجا مستقر کردە‌اند. همچنین گفتە می‌شود کە پایگاههای منطقە‌ای در منطقە چلی و پایگاههای نزدیک بە آن همگی خالی از نظامی شدە و همە آنها بە منطقە مرزی اعزام شدە‌اند.

ممنوعیت هرگونە اطلاع‌رسانی برای رسانەها

طبق منابع دیگر، ارتش ترک برای ممانعت از انتشار اخبار تلفات، حضور رسانە‌های داخلی را از شرکت در مراسم نظامی تشییع جنازە کشتەشدگان بە دست نیروهای گریلا ممنوع کردە است. همچنین اجساد کشتەشدگان از طریق فرودگاە صلاح‌الدین ایوبی شهر گور و همچنین فرودگاە فرید ملان شهر وان بە ترکیە انتقال دادە شدەاند. بە خانوادەهای کشتەشدگان هم اعلام شدە است کە لازم است کشتەشدن اعضای خانوادە را رسانە‌ای نکردە و در غیر اینصورت با بازخواست مواجە مواجە می‌شوند.

اعزام یگانهای جدید نظامی

اطلاعات دیگر نشان می‌دهند کە در چارچوب عملیات ورود افراد غیر نظامی بە مناطق بلیجان، سرسپی و زیانیش ممنوع شدە است و ارسال کمک‌های لجستیکی توسط وسائط حمل و نقل غیرنظامی و انتقال نظامیان مجروح ممنوع شدە است. از طرف دیگر از مناطق مختلف ترکیە مانند قیصری، بولو و هاتای نظامیان بسیاری بە مناظق جنگی اعزام شدە‌اند. و در همین رابطە فرماندهی کماندوی قیصریە در منطقە چلی در حد فاصل مرگان و دیمن در منطقە عملیاتی مستقر شدە ست.