تداوم موج گستردە دستگیریها در روژهلات کوردستان

در تداوم سرکوب خیزش ژن، ژیان آزادی، موج دستگیریهای گستردە از سوی حکومت اسلامی ایران همچنان ادامە دارد.

همزمان با ادامە فشار بر فعالان مدنی روژهلات کوردستان و احضارهای گستردە، موج دستگیریها نیز با شدت ادامە دارد. طی دو روز گذشتە شمار بسیاری ازشهروندان کورد در شهرهای کوردستان توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدەاند.

روز گذشتە چهار شنبە ١٨ ژانویە نیروهای امنیتی حداقل دە شهروند کورد را در پیرانشهر در استان آذربایجان غربی دستگیر کردند. فخرالدین امید فر، شاهو عبدالە پور، مبین حسین زادە، سینا دشمیر، وفا رسولی آذر، طاها رسولیان، احمد عبدالە پور، قادر محمدپور، محسن قادری و قادر امید فر از افراد دستگیر شدە در این شهر هستند.

در  سنە نیزروز گذشتە  فایزه مدرس گرجی به دلیل شرکت در مراسم سالگرد جان‌باختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکانی نامعلوم منتقل شدە است.

همچنین سوما پورمحمدی و سیوان ابراهیمی معلم زبان کوردی و از اعضای هیات اجرایی انجمن فرهنگی نوژین نیز روز گذشتە توسط نهادهای امنیتی دستگیر بە مکانی نامعلوم انتقال یافتە اند.