تحویل جنازەهای ٥ مقتول مردین بە خانوادەهایشان

جنازەهای ٥ نفر از اهالی دهوک کە روز گذشتە در جادە آرموش در ماردین بە قتل رسیدند، برای انتقال بە دهوک بە خانوادەیشان تحویل دادە شد. در رابطە با این قتل، ٦ نفر تا کنون دستگیر شدەاند.

شب گذشتە در نزدیکی کاخ سرچخان در حد فاصل شهر قوصر، نصیبین و مردین، یک اتومبیل با پلاک باشور کوردستان هدف حملەای مسلحانە قرار گرفت و در جریان آن هندرین عبدالە صالح ٣٩ سالە، واحد حیدر جاسم ٦٣ سالە، عبدالە صالح مصطفی ٦٩ سالە در محل رویداد جان خود را از دست دادند. چیمە شاهین خالد ٧٥ سالە و جلال الدین ابراهیم را کە در جریان این حملە مسلحانە مجروح شدە بودند بە بیمارستان منتقل کردند، اما هر دو در بیمارستان جان خقد را از دست دادند.

تحقیقات دربارە این رویداد آغاز شدە وجنازەها بعد از انجام امور اداری بە خانوادەها تحویل دادە شدند.

جنازە ابراهیم کە از خارپوت بە خانوادە وی تحویل دادە شد، بە مردین انتقال یافتە و چهار جنازە دیگر مستقیما بە دهوک منتقل شدند. در رابطە با این قتل، تاکنون ٦ نفر دستگیر شدەاند.