یگانهای روژهلات کوردستان: دولت ترک در آسوس مناطق مسکونی شهروندان را بمباران می کند

یگانهای روژهلات کوردستان اعلام نمودند کە دولت اشغالگر ترک همزمان با حملاتش بە روژاووای کوردستان بە آسوس در باشور کوردستان نیز حملە کردە و بە اموال و زمینهای کشاورزان آسیب رساندە است.

یگانهای روژهلات کوردستان اعلام نمودند کە دولت اشغالگر ترک همزمان با حملاتش بە روژاووای کوردستان بە آسوس در باشور کوردستان نیز حملە کردە و بە اموال و زمینهای کشاورزان آسیب رساندە است.

یگانهای روژهلات کوردستان در این بارە می افزاید: در این حملات نیروهای ما کتحمل زیانی نشدەاند، اما متاسفانە زمینها و باغات شهروندان غیر نظامی دچار ضرر و زیان شدە است. در ادامە این بیانیە آمدە است:

مدتی است کە اشغالگران ترک حملات خود را بە منطقە آسوس و پنجوین افزایش دادەاند، خصوصا کە این حملات با خیزش خلقها در ایران و خلق کورد در شرق کوردستان همراە بودە است. در این بارە اطلاع داریم کە این حملات با هماهنگی اشغالگران ایرانی صورت میگیرد. در این اواخرە ساهد بودەایم کە اشغالگری ترک نیز همزمان بسیاری از مناطق باشور کوردستان و نیز روژآوای کوردستان را بمباران کردە است. گویا این حملات بە بهانە انفجار میدان تاکسیم صورت گرفتە است. اما ما و همە جهانیان میدانند کە نیروهایی کە روژاوا و باشور کوردستان حملە کردەاند همان نیروهایی هستند کە انفجار در میدان تاکسیم را انجام دادەاند. تاریخ نیز بە کرات شاهد این تداوم چنین رویەهایی بودە است.

خلق کورد از ارادەای قدرتمند برخوردار بودە حملات را خنثی می کند

اشغالگران بە خوبی میدانند کە چنین سناریوهایی نمی توانند هیچ نتیجەای در بر داشتە باشند. همانگونە کە خلقمان دیروز سر تعظیم فرود نیاورد، این اقدامات موهن نیز بدون پاسخ نماند، ا،روز هم همان ارادە در صحنە حضور دارد و حملات خنثی خواهند شد.

ما، یگانهای روژهلات کوردستان، همانگونە کە در نبرد داعش از خلقمان در روژاوای کوردستان حمایت کردیم، امروز نیز بە همان شیوە با خلق مقاومان هستیم. نسل کشی از سوی دولت اشغالگر ترک انجام شدە است، آن را محکوم می کنیم و بە خانوادەهای شهدای قهرمانمان تسلیت می گوییم. آرزوی شفای عاجل برای مجروحان این حملات را داریم.

بار دیگر از خلقمان در هر چهار بخش کوردستان میخواهیم کە در این برهه تاریخی حساس، از شروانان و گریلاهای آزادی کوردستان دفاع کردە و در برابر حملات سکوت نکنند.