۵٠ سال مبارزه و نوروز آزادی رهبر آپو | یادداشت

این نوروز پنجاهمین نوروز پ.ک.ک است. ۵٠ سال پیش در نوروز شالوده‌ سازمانی رستاخیز رهبری آثویی و جنبش آپویی در کوردستان بنیان گذاشته شد.

◼️ سالی که نکوست از بهارش پیداست، آمدن نوروز هم با ٨ مارس خود را نشان می‌دهد. روز ٨ مارس ٢٠٢٢ زنان یک دستاورد دیگر بزرگ آزادی را کسب کردند. بویژه در مناطق کوردنشین می‌توان به راحتی این موضوع را بیان کرد. هم در زمینه توده‌ای بودن، هم در ژرفای ایدئولوژیک و هم در زمینه شفافیت موضع‌گیری انسان می‌تواند این واقعیت را ببیند. از هم اکنون می‌توان گفت که سده ٢١ متعلق به زنان است.

آشکار است که مبارزه آزادیخواهی در نوروز ٢٠٢٢ نیز دستاورد بزرگ دیگری را رقم خواهد زد. هم میزان پیشرفت مراحل پیش از خود را تعیین کرده و هم مرحله تازه‌ای از مبارزه را آغاز می‌نماید. خلق کورد با پیشاهنگی زنان و جوانان به میدان‌ها و محله‌ها سرازیر می‌شوند، خواسته‌های آزادی و دمکراسی را بر مبنای خط آزادی رهبر آپو به وضوح بیان می‌کنند، موضعی شفاف را اخذ کرده و این مبارزه را به پیروزی می‌رسانند.

پ.ک.ک در این نوروز وارد پنجاهمین سال مبارزه خود می‌شود. این نوروز در واقع پنجاهمین نوروز پ.ک.ک است. ۵٠ سال پیش در نوروز بنیان سازمانی رستاخیز رهبری آپویی و جنبش آپویی در کوردستان گذاشته شده بود. رهبری آپویی و جنبشی همچون رهبری نوروز و جنبش آن بالیدن گرفت. به همین دلیل حزب نوروزی همچون پ.ک.ک و واقعیت یک خلق که به نوروز مبدل شده بود در وجود کورد آزاد خود را نمایان کرد. نوروز با رهبر آپو و پ.ک.ک به معنی تازه‌ای دست یافته و نوروز زیباتر از همیشه شد.

در پنجاهمین سال هر کسی از خود می‌پرسد که با رهبر آپو و پ.ک.ک چه تغییر و تحولاتی روی داده و چه دستاوردهایی خلق شدند. بدون شک می‌توان از جنبه‌های بسیاری به پنجاه سال مبارزه نگریست و تحقیقات گسترده‌ای را به عمل آورد. بامعنی‌تر و عینی‌تر این است که بر نوروزها تمرکز نماییم. پنجاه سال پیش نوروز در کوردستان در چه حال بود و امروز در چه وضعیتی قرار دارد. واضح است که نمی‌توان آنها را با هم مقایسه کرد.

بدون شک ایده نوروز هیچگاه از جامعه کورد رخت برنبسته بود. همچون روحیه مقاومت و آزادی ٢۶٠٠ ساله باقی مانده بود. اما پنجاه پیش در سال‌های ١٩٧٠ این ایده و روحیه بشدت تحت فشار قرار داشت و غبار بر آن نشسته بود. حتی اگر خاکستری هم از آن باقی مانده باشد اما با تداوم وضعیت هیچگاه شعله‌ور نمی‌شد و به آتش مبدل نمی‌گشت. زیرا ذهنیت فاشیست و قاتل حاکم، آتش نوروز را از توان انداخته بود. به همین دلیل فکر، شیوه و سازمانی که بتواند این ذهنیت و سیاست را در هم بشکند وجود نداشت. رهبر آپو سرانجام این روح، فکر و شیوه را آفرید. دارویی که هیچ کسی به آن فکر نکرده بود از سوی رهبر آپو مهیا شد. نام سازمان و کارزار آن هم پ.ک.ک قرار داده شد. اینچنین بود که راه پیروزی و سربلندی با رهبر آپو و پ.ک.ک هموار گردید.

رهبر آپو و پ.ک.ک چگونه این مورد را فراهم کردند؟ قبل از هر چیز ایده تاریخی زندگی آزاد را کسب کردند، مشتاق دستیابی به این روح و فکر بودند، اراده‌ای نیرومند برای زندگی آزاد آفریدند. واقعیت رهبر آپو ایده تاریخی آزادی، باور در سطح اشتیاق و اراده نیرومند را نمایندگی می‌نمود. پ.ک.ک نیز به الگوی واقعی سازمانی و عملیاتی فکر، اتکا و اراده مبدل گشت.

اگر انسان یکبار فکر زندگی آزاد، استوار و اراده را به ثمر رساند و هیچگاه از آن دست نشوید، در نتیجه آن هر چیزی میسر می‌شود. شیوه، تاکتیک، فکر و فداکاری هر چیزی پی در پی دنبال هم می‌آیند. پیشرفت‌های پراکتیکی همه به دنبال یکدیگر مهیا می‌شوند. رهبر آپو و پ.ک.ک قبل از هر چیز فکر، ایده و اراده آزادی را ایجاد کردند و سپس سنگین‌ترین هزینه‌ها را متصور شدند. با شهامت و فداکاری بزرگی شیوه و روند آن را آفریدند.

اگر نه در رأس این تحولات، واقعیت رهبری قرار دارد که هیچ کسی شهامت تکرار چنین زندگی و مبارزه‌ای را ندارد. آنچه این را به ظهور رسانده و از نابودی آن جلوگیری می‌کند حقیقت شهیدان است که بزرگترین هزینه‌ها را داده‌اند. این مهم در سایه فکر، شهامت و فداکاری کادرها و ملیتان‌ها محقق شده است. پایبند بودن نیرومند خلق و حمایت بی‌پایان آن مکمل هر مبارزه‌ایست. اگر نه اگر رهبری، موضع شهدا و ملیتان‌هایی چنین آشکار می‌شود پایبندی خلق و و حمایت خلق نیز چنان مستحکم شکل می‌گیرد. وفاداری نیرومند خلق و حمایت بی‌پایان آن به رهبری، شهیدان و پیشاهنگان همیشه به حزب نیرو بخشیده است.

این واقعیت است که غبار از نوروز برداشته و خاکستر آن را زنده کرد. یعنی رهبر آپو، شهیدان قهرمان و واقعیت پ.ک.ک بود که به چنین تحولی دست زدند. در سال‌های ١٩٧٠ در باکور کوردستان و بخش‌های دیگر کوردستان معنی ایدئولوژیک و سیاسی نوروز کم‌رنگ شده و تنها به عنوان تفریح بهاری از آن نام برده می‌شد. اما رهبری و واقعیت شهیدان نوروز را به معنی واقعی آن بازگرداندند. رهبر آپو زمانیکه ٢۴ ساله بود روح و فکر نوروز را سازماندهی کرده و آنرا با مبارزه آزادی کوردستان در هم آمیخت. روح و فکر نوروز را با مظلوم دوغان ٢٧ ساله یکی ساخت تا با مقاومت قهرمانی، تاریکی رژیم کودتای ١٢ سپتامبر را روشن کند. اگر وی دارای فکر آزاد و نیرومند و عمیق نوروز نمی‌بود، آیا مظلوم دوغان می‌توانست به چنین عملیاتی دست زند؟

طی ۵٠ سال روحیه نوروز به شیوه‌ای مخفیانه گرامی داشته می‌شد و با ترس و هراس در هر نقطه‌ای آتش روشن می‌شد و به عنوان تفریح بهاری گرامی داشته می‌شد. امروز در هر چهاربخش کوردستان و در هر سوی جهان میلیون‌ها نفر در نوروز کوردها شرکت می‌کنند. مقاومت گریلایی با فرماندهی ارتش شهیدان قهرمان و رهب آپو پیشاهنگی این مبارزه را بر عهده داشتند. اگر واقعیت رهبری و مقاومت گریلاهای قهرمان در خط فدایی نمی‌بود، تحولاتی که امید به آزادی را نزد تمامی بشریت گسترش داده نمی‌توانست باقی بماند.

به شیوه‌ای واضح با واقعیت رهبری و مقاومت گریلایی ما وارد پنجاهمین سال مبارزه می‌شویم. ۵٠مین نوروز را با رهبر آپو و پ.ک.ک گرامی داشته با کارزار «زمان زمان آزادیست» مبارزه برای آزادی فیزیکی رهبر آپو را شعله‌ور می‌کنیم. در مقابل فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ مرحله‌ی تازه‌ای از مقاومت اعلان شده است. بر این اساس از آحاد خلق کورد و دوستان آن دعوت می‌شود که با شکوه و شور نوروز را جشن بگیرند و سال تازه مقاومت را آغاز کنند.

بدون شک هوشمندی و سیاست آپویی پیشاهنگی مقاومت پنجاهمین سال مبارزه را بر عهده دارد و هر چیزی را می‌آفریند. جنگ گریلاهای قهرمان نیز امروز مبارزه را از هر زمان دیگری روشنتر کرده‌ و پیروزی‌های تازه‌ای را رقم می‌زنند. با ین نیز مقاومت زنان، جوانان و خلق ضمانت پیروزی می‌باشد. انقلابیگری و میهن‌دوستی در کوردستان این تحولات را رقم می‌زند و به پیش گام برمی‌دارد. آنان که این واقعیت را نادیده گرفته و نمی‌پذیرند نمی‌توانند در کوردستان افرادی انقلابی و یا حتی میهن‌دوست واقعی باشند.

بنابراین برای آفرینش سربلندی در سال ۵٠ برای رهبری، حزب و نوروز باید در بسیج عمومی مقاومت آزادیخواهی آنتی‌فاشیستی جای گیریم. باید رهبری را به شیوه‌ی صحیح درک کنیم، از مقاومت گریلاها صیانت به عمل آوریم، از آنان محافظت کنیم. از هر فرصتی برای مبارزه آزادی استفاده کرده و آنرا توده‌ای نماییم. با پیشاهنگی گریلا می‌توان به پیروزی بر مبنای خط آپویی دست یافت و در این زمینه نباید هیچ شکی به دل راه دهیم. ما نباید به هیچ شیوه‌ای به اقداماتی توجه کنیم که به سیاه‌نمایی جنگ گریلا همچون مشروعترین جنگ و معنادارترین جنگ پرداخته و از آن فاصله گرفته‌اند. ما نباید به مبلغان آشتی و مخالفان جنگ که به حماسه‌پردازی دست می‌زنند گوش دهیم. نباید به عباراتی همچون 'ما علیه هر نوع جنگ هستیم' گوش دهیم و یا به افرادی که فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ و جنگ گریلاهای قهرمان را با هم مقایسه می‌کند توجه کنیم.

البته که سخنان مذکور و ذهنیت برخاسته از آن‌ها نیز از سوی صاحبان گفته‌ها درک نمی‌شوند. ما باید جنگ‌ها را به جنگ‌های برحق و ناحق تفکیک کنیم. در مقابل جنگ‌های ناحق بأیستیم و برای شعله‌ور کردن جنگ‌های برحق بسیج شویم. بر این اساس ما جنگ گریلایی و مقاومت خلق با پیشاهنگی گریلا را گسترش می‌دهیم و باید حتما تحقق سربلندی را در ۵٠مین سال مبارزه میسر کنیم. با این روحیه و امید نوروز را به همه شادباش می‌گویم و در شخص مظلوم دوغان یاد و خاطره تمامی شهیدانمان را زنده نگاه می‌دارم.◻️