گردهمایی احزاب کوردستان

بە منظور بحث و گفتگو در رابطە با وضعیت منطقە، بسیاری از احزاب و نهادهای کوردستانی در کرکوک گردهم آمدە و وضعیت را مورد بحث قرار دادند.

با مشارکت ١٣ حزب و نهاد سیاسی کوردی در دفتر اتحادیە میهنی کوردستان و با ابتکار آسو مامند این نشست برگزار شد.

احزاب و سازمانهای جنبش آزادی، حزب زحمتکشان کوردستان، حزب شیوعی کوردستان، حزب ترقیخواهان کوردستان، حزب سبز کوردستان، سوسیال دمکرات کوردستان، جنبش دمکراتیک خلق کوردستان، همپیمانی میهنی، جنبش اسلامی کوردستان، کومل دادگری، اتحاد اسلامی کوردستان، جنبش گوران، اتحادیە میهنی کوردستان و حزب اسلامی عراق در این نشست شرکت نمودند.

مسئول منطقە ٢ اتحادیە میهنی کوردستان در کرکوک، روند ملا محمود پیام مشترک احزاب شرکت کنندە در این جلسە را قرائت کرد. در این بارە محمود اعلام نمود احزاب و سازمانهای کوردستانی در این نشست در رابطە با کرکوک و مناطق کوردستانی مادە ١٤٠ گفتگو کردە و در این بارە اعلام نمود: تاکیر براتحاد و انسجام میان احزاب و گروههای سیاسی کە بتوانند بە منظور پاسخگو بودن و انجام تلاشهای گستردە در این رابطە حایز اهمیت است.

محمود در این بارە اعلام نمود کە آنها در چارچوب بحث و گفتگوهایشان بە نگرانی و نارضایتی خلق نیز اشارە کردە و بر انسجام در میان گروههای سیاسی بە منظور از میان برداشتن نگرانیهای خلق تاکید شد.

روند ملا محمود مسئول منطقە ٢ اتحادیە میهنی کوردستان اعلام نمود کە تمام تلاشهایشان بر این مبنا قرار دارد کە برای تنشها و اختلافات اداری و امنیتی کە روزانە در کرکوک و مناطق مورد مناقشە روی میدهد راە حلی بیابند.