حملە بە مراکز نظامی ایران

شب گذشتە در چند مرکز نظامی و انبار تسلیحات در اصفهان، کرج و آذرشهر در استان تبریز صدای انفجار شنیدە شد.

شب گذشتە رسانەها اعلام نمودند کە در مرکز ساخت تسلیحات نظامی در مرکز توحیدی در اصفهان، کە وابستە بە وزارت دفاع ایران است، صدای سە انفجار شنیدە شدە است. چند ویدیو نیز از انفجار و صدای آن منتشر شدە است.

همزمان با آن کارخانە رنگسازی در منطقە صنعتی سلیمی در آذرشهر در استان تبریز، کە بزرگترین منطقە صنعتی در شمال ایران بە شمار می رود، آتش سوزی روی داد. در این آتش سوزی ٢٥ نفر دچار جراحت شدەاند کە وضعیت سلامت ١٠ نفر از این آسیب دیدگان مساعد نیست.

همزمان با آن، در منطقە کمال شهر کرج نیز صدای چند انفجار شنیدە شدە است، اما تا کنون هیچگونە اطلاعاتی در رابطە با جزئیات آن منتشر نشدە است.