جمعه‌های اعتراضی در بلوچستان همچنان ادامه دارد

امروز نیز همانند دیگر جمعه‌های قبلی خلق بلوچ علیرغم جو شدید امنیتی جمعه‌ی اعتراضی دیگری را رقم زد. خلق بلوچ بار دیگر اعتراضاتش را به طور رادیکال علیه سیاست‌های دولت ایران نشان داد.

این جمعه نیز همانند جمعه‌های قبلی با شرکت تجمعات هزاران نفری از خلق بلوچ جمعه‌ی اعتراضی برپا گردید. این بیست و پنجمین جمعه‌ی اعتراضی است که برپا می‌گردد.

هزاران نفر از آزادیخواهان در شهرهای خاش، راسک، زاهدان و دیگر شهرهای بلوچستان با سردادن شعار «این آخرین پیامە هدف کل نظامە، می‌کشم می‌کشم آنکە برادرم کشت» اعلام کردند تا برچیدەشدن این حکومت اعتراضات خود را ادامە خواهند داد و تهدید، زندان، اعدام و بازداشت نمی‌تواند مانع رسیدن آنها بە خواستەهایشان شود.