مخالفت آمریکا با نزدیکی دمشق- انکارا

در زمانیکە دولت اشغالگر ترک درصدد زمینە سازی برای انجام دیداری سیاسی بین دمشق با میانجیگیری روسیە است، سخنگوی وزارت امور خارجە آمرکا، ند پرایز اعلام کرد مرحلە کنونی برای عادی سازی روابط حکومت شام و ترکیە مناسب نیست.

طبق گزارش وبسایت الحرە، سخنگوی وزارت امور خارجە آمریکا روز سە شنبە در رابطە با نزدیک شدن دولت ترک با حکومت دمشق اعلام کردە است کە واشنگتن از برقراری روابت و عادی سازی ترکیە با حکومت دیکتاتور بشار اسد حمایت نمیکند.

سخنگوی وزارت امور خارجە آمریکا، تد پرایز در ادامە گفتە است: واشنگتن بە تمام نیروهای موتلف با خود و شرکای خود اعلام کردە است کە زمان عادی سازی یا بهبود روابط با رژیم سوریە در مرحلە کنونی مناسب نیست.

پرایز در ادامە افزودە است کە کارنامە حقوق بشری رژیم اسد ١٢ سال است کە در مقابل انظار عمومی چهان قرار دارد و در تمام این مدت نقض حقوق خلق سوریە همچنان ادامە دارد، تا جاییکە این حکومت اجازە نمیدهد کە همکاریهای انسانی و مادی بە دست مردم سوریە برسد.

ند پرایز در خاتمە اعلام کرد کە واشنگتن از تلاشهای شرکا، نیروهای ائتلافی و سازمان ملل متحد بە منظور تامین و دستیابی بە راە حل سیاسی پایندە برای مسئلە سوریە حمایت می کند.