“اگر دست خیانت وجود نداشته باشد، هرگز دولت اشغال‌گر ترکیه‌ نمی‌تواند به این‌ شکل ادامه دهد”

کارگران مزوپوتامیا، ضمن محکومیت حملات به ضدترور ‌و کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک)، از تمامی خلق کورد می‌خواهند، اجازه ندهند کوردستان بزرگ قربانی خانواده گردد، هر دستی را که با دشمنان کورد در یک کاسه قرار داشته باشد را محکوم می‌کنند.

سازمان کارگران مزوپوتامیا، امروز در دفتر خود در شهر سلیمانیه، علیه حملات ۱۸ سپتامبر که توسط دولت اشغال‌گر ترکیه، به فرودگاه عربت و دفتر نمایندگی کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) در شهر هولیر انجام شد، کنگره‌ای مطبوعاتی برگزار کردند.

فخری رونی، عضو مزوپوتامیا اطلاعیه‌ای قرائت نمود که در آن ذکر شده بود که تاریخ دولت ترکیه این را به ما نشان می‌دهد که کارنامه‌ی این دولت براساس ژینوساید و نسل‌کشی خلق کورد بنا شده است، در این چند سال اخیر نیز در هر جای کوردستان که کوری میهن‌دوست وجود داشته، ترور دولت اشغال‌گر ترکیه با همکاری خیانت‌کاران وجود داشته است و در آخرین توطئه نیز سازمان استخباراتی ترکیه با همکاری خیانت‌کاران، دنیز جودت بولبون را بە شهادت رساندند.

در اطلاعیە این نیز ذکر شدە بود: "از تمامی نیروهایی کە خود را نمایندەی کورد میدانند بە ویژە حزب دمکرات کوردستان (پدک) و خانوادەی بارزانی میخواهیم کە تاریخ صد سالەی خلق کورد را قربانی منافع شخصی و حزبی خود نکنند و از دشمن دست بردارند کە اگر دست خیانت وجود نداشته باشد، هرگز دولت اشغال‌گر ترکیه‌ نمی‌تواند به این‌ شکل ادامه دهد".

در پایان نیز اعلام کردەاند: "حملە بە فرودگاە عربت و ترور نیز جودت بولبون، حملە بە تمامی خلق کورد و هر چهار بخش کوردستان است، بنابراین از تمامی نیروها و جناحها و احزاب سیاسی، اقشار مختلف و روشنفکران کورد میخواهیم، اجازه ندهند کوردستان بزرگ قربانی خانواده گردد، هر دستی را که با دشمنان تاریخ خلق ما در یک کاسه قرار داشته باشد را محکوم می‌کنیم".