امروز سالروز جانباختن اولین شهید جامعه جوانان شرق کوردستان است

یکی از جوانان پیشگام و پیشرو جنبش آپویی در شرق کوردستان و ایران جمشید ملک بیگی بود کە در میان همرزمانش بە هیرش کارزان شناختە می‌شود

در تاریخ مبارزەی آزادیخواهانەی کوردستان، ماه اردیبهشت به ماه شهیدان یاد می‌شود. در این ماه هر روز شاهد جانباختن مبارزی از کاروان آزادیخواهان برای رسیدن بە جامعەای آزاد و دمکراتیک هستیم. شانزده سال پیش در چنین روزی جمشید ملک بیگی با کد «هیرش کارزان» اولین جوان مبارزات آپویی در شرق کوردستان بە کاروان شهدای آزادی پیوست.

جمشید ملک‌بیگی در سال ١٩٨٣ در شهر سنە بە دنیا آمد. بالیدن در شهر سنە از همان ابتدای نوجوانی او را با ستم رواداشتە بر مردمش آگاه کرد. همزمان حس مسولیت در برابر مردم، وطن و جامعە در او شکل گرفت. پی بردن بە ابعاد ستمی کە بر مردم اعمال میشود، وی را بە سوی یافتن پاسخ برای پرسش‌های بی‌انتها رهنمون کرد.

شور جوانی و قدرت بدنی‌اش را در ورزش کشتی آزمود و نام کوردستان را در سراسر ایران پرآوازه کرد. او دیگر قهرمان ورزش و محبوب جوانان و امید همگان بود. اما پرسشهای بی‌انتها بارها و بارها گریبان قهرمان جوان را می‌گرفتند.

او از خود می پرسید، آیا مردم من همیشە اینگونە زیر دست بودەاند. آیا کوردستان همیشە اینگونە تکە پارە بودە؟

سرانجام پرسش‌گریهای جمشید ملک‌بیگی، پاسخ‌ها را در مبارزەی آزادی یافت و با شعار "در جوانی آغاز کردیم و در جوانی پیروزی می‌شویم" در کوهستانهای آزاد کوردستان بە صفوف متشکل گریلا پیوست. نام خود را هیرش کارزان گذاشت. همچون گریلایی جوان و مبارزی پر جوش و خروش همیشە در پی آموزش بود. تمامی وظائف انقلابی را با موفقیت بە انجام می‌رساند و برای پیروزی جنبش و سازماندهی جوانان در شرق کوردستان از هیچ فداکاری فرونگذاشت.

هێرش کارزان کادر جوان و پیشگام جامعەی جوانان شرق کوردستان (ک.ج.ر) در مبازرەی مردم کوردستان برای بنیانگذاری جامعەای آزاد و دمکراتیک و استقرار صلح و آشتی از هیچ فداکاری و انجام وظیفەای دریغ نکرد. تمامی کوردستان را میدان مبارزەی خود میدانست و در هر کجا کە نیاز بود حاضر می شد. با تلاش برای آموزش، اطلاع رسانی و سازماندهی جوانان دیگر بە قهرمان مبارزەی آزادی تبدیل شد.

گریلای جوان، ورزشکار و مبارز آپویی جمشید ملک‌بیگی با کد انقلابی هیرش کارزان در چنین روزی و در سال ٢٠٠۶ بە کاروان شهیدان بی‌پایان آزادی کوردستان پیوست.