آزادی یک استاد دانشگاە پس از ربایش

روز گذشتە ارکان فتح‌اللهی، استاد دانشگاه آزاد روانسر آزاد بعد از روبودە شدن از سوی نیروهای امنیتی و بازداشت ٦ روزە، آزاد شد.

ارکان فتح‌اللهی شهروند کرماشان، دانش‌آموختە علوم سیاسی و استاد دانشگاه آزاد روانسر پس از شش روز بازداشت، روز گذشتە 10 بهمن ماە  آزاد شد.

 ارکان فتح‌اللهی از اساتید دانشگاه آزاد روانسر که اصالتی پاوەای دارد، در جریان خیزش خلق، بە دلیل شرکت در اعتصابات و همراهی با دانشجویان و شرکت در اعتصابات دانشگاه تحت رصد قرار گرفتە بود. وی پس از بازگشت از سفر بە ترکیه، در خارج از محوطە فرودگاه خمینی تهران  ربوده و پس از شش روز بازداشت، روز گذشتە 10 بهمن 1401 آزاد شد.