برخودان افسانەای دژهای مقاومتی گریلا

گریلاهای رزمندە در تونلهای جنگی شهید بوتان که چهار ماه است هر روز و هر ساعت در معرض حملە و بمباران هستند هیچگاە به همرزمان خود نمیگفتند ما در تنگنا هستیم یا بیایید موضع خود را رها کنیم.

گریلاهای آزادی کوردستان نبردی ٩ ماەە را برای آزادی و موجودیتشان  در مناطق حفاظتی میدیا ادامە میدهند. یکی ازاین میادین نبرد که در دو ماه اخیر بیش از همه نامش شنیده شده است، تونل های جنگی شهید بوتان هستند. ارتش اشغالگر ترک به ویژه در ماه های اخیر حملات خود را به این موضع مقاومت افزایش داده است. در آذرماه در طول یک روز ۱۵۰ بار با سلاح شیمیایی به این موضع حمله کرد وسرانجام در برابر مقاومت گریلا ها مستاصل و نا امید شد. در کنار این حملات، گروهی از گریلاها که در حال دفاع از موقعیت خود بودند، ارتش ترکیه را چنان در تنگنا قرار دادند که تا به حال در تاریخ جنگ سابقه نداشته است.

تونل های جنگ شهید بوتان در کجا قرار دارند؟ قهرمانانی که سندروم تونلهای جنگی را در قلب ارتش ترک ایجاد کردەاند چه کسانی هستند؟ چگونه گریلاهای این منطقه ۹ ماه در برابر انواع حملات ارتش ترکیه متکی به ناتو مقاومت کردند؟

مقاومت آفرینی نیروها گریلا در کوه های زاپ و آواشین

جنگی که از ۱۲ اوریل ۲۰۲۲ در مناطق زاپ، آوشین و متینا آغاز شد، با ضربات سنگین تیم های گریلایی فعال و مقاومت در نبرد، به خیز بلند مقاومت و پیروزی تبدیل شد.  در جنگ انقلابی منطقە زاگرس نیروهای گریلا تصاویر افسانەواری از مقاومت خلق کردند. در ماههای اولیه جنگ، که جنگ عمدتاً در زاپ و آواشین اتفاق میافتاد، در ماه ژوئیه به منطقه چمچو رسید. ارتفاعات راهبردی شهید عادل، کاله چمچو، شهید فداکار در مناطق چمچو و سیدا از ابتدای جنگ به ویژه برای هماهنگی جنگ در تپه های شهید شاهین، ورخلە و کرکر نقش بسزایی داشتند. گریلاها در تپه های چمچو و سیدا همرزمان خود را در تپه های زاپ و آواشین با فعالیت های خود با سلاح های سنگین تنها نگذاشتند.

نیروهای قهرمان گریلا در طول  ۲۴ ساعت شبانە روز حتی یک لحظه نخوابیدند و تحرکات نیروهای دشمن را با توان فنی محدود خود زیر نظر گرفتند و این موضوع را به اطلاع همرزمان خود رساندند و از رسیدن دشمن به ورودی تونل های جنگی ممانعت بە عمل آوردند. یکی از پدیدآورندگان برخودان طولانی مدت در تپه های زاپ و آواشین تپه های چمچو و سیدا بود. ارتش ترکیه برای جلوگیری از درگیری گریلا ها در تپه های چمچو و سیدا در تیرماه عملیات تهاجم به این مناطق را آغاز کرد. تونل های جنگی در تپه‌های چمچو، شهید فداکار، شهید عادل و شهید بوتان ماه ها  مقاومت کردند.

زاگرس یکی از بخش های مهم برخودان گریلا بوده است

در ژوئیه ۲۰۲۲ارتش ترکیه با تکنولوژی و قدرت نظامی خود به تونلهای جنگی شهید بوتان در ارتفاعات شهید عادل در منطقه چمچو حمله کرد. اگرچه هلیکوپترهای سکورسکی در طول روز سعی در مستقرسازی نیروهای خود بر ارتفاعات داشتند، اما از یکطرف مداخله نیروهای گریلا از ارتفاعات چمچو انجام می شد و هم به دلیل ضربات شدید گریلاها از این منطقە، هر بار یکی از هلیکوپترهای سکورسکی منهدم می شدند. ارتش ترکیه که متوجه شد نمی تواند از هلیکوپتر استفاده کند، در ماه جولای سعی کرد از طریق زمینی به این منطقە دست یابد. در تیرماه نبرد سنگینی بین گریلا ها ونیروهای متجاوز در تونلهای جنگ شهید بوتان روی داد. ده ها مهاجم در این محل مجازات شدند و متجاوزان پس از ۲ روز درگیری مجبور به هزیمت از خطوط نبرد و عقب نشینی به دامنه ارتفاعات شهید عادل شدند و در آنجا مستقر شدند. گریلا ها با سلاح های سنگین و تیم های سیار میدانی به مهاجمان ضربه زدند و اجازه استقرار مهاجمان در منطقە را ندادند.

گریلاها با سلاح های سنگین از طریق تیم های سیار میدانی متجاوزان را مورد حملە قرار دادە و اجازه نمی دادند مهاجمان در میدان مستقر شوند. تونل های جنگی شهید بوتان در تپه شهید عادل موقعیت بسیار مهمی برای تکمیل سیاست های اشغالگری ارتش ترک در منطقه زاگرس است. از آنجا که این تونلها در مرز سیدا، چمچو و ساجا قرار دارد و همچنین مشرف بر تپه های استراتژیک در زاپ و آواشین است، در عین حال پیروزی گریلاها در این منطقه بسیار مهم است. بنابراین ارتش ترک با وجود کشته شدن فرماندهان و ده ها نظامی خود ، نیروهای خود را در ماه اوت به این تونل ها بازگرداند. مقاومت در تونل های جنگی شهید بوتان از ماە آگوست تاکنون ادامه دارد. این مقاومت به یکی از باشکوه ترین مقاومت های تاریخ جنگ گریلایی تبدیل شده است.

گریلاها یک بار هم به همرزمان خود نگفته اند ما در تنگنا هستیم  یا دفاع را متوقف کنیم؛

گروهی از گریلاها ها که از روز اول جنگ در تونل های جنگی شهید بوتان مقاومت کردند، خالق مقاومتی  بودند کە در شرایط بسیار دشوار انجام می شود. این مقاومت که در زیر حملات شیمیایی انجام شد، اراده آپویی گریلا را برجسته کردە و تونل های جنگی شهید بوتان را به قلعه ای تبدیل می کند که هرگز شکست نمی خورد. آنها که چهار ماه هر روز و هر ساعت علیه شان سلاح شیمیایی  استفاده شد، به همرزمان خود نمی گفتند ما در تنگنا هستیم یا بیایید موضع خود را رها کنیم. با امکانات بسیار اندک، هم از مواضع خود دفاع کردند و هم ضربات سنگینی به مزدوران بی رحم ارتش ترک که به دهانه تونل ها رسیدند وارد کردند.

مقاومت ادامه دارد؛

مقاومت تن به تن در تونل های جنگ شهید بوتان ۹ ماه است که ادامه دارد. در زیر حملات گازهای شیمیایی و مواد منفجره ممنوعه ارتش ترکیه، گریلا ها با اراده ای خارق العاده، برگرفتە  از فلسفه آپویی ۹ماه است که مقاومت می کنند و سربازان و مزدوران ارتش ترک را از پا در می آورند.