ضربات گریلاهای آزادی کوردستان علیه نیروهای اشغالگر در زاپ و خاکورک

گریلاهای آزادی کوردستان در ٤ ژانویە، نیروهای اشغالگر را در زاپ و خاکورک مورد حملە قرار دادند.

در بیانیە منتشر شدە از سوی مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق آمدە است: تیمهای عملیاتی ما در زاپ و خاکورک بە اشغالگران حملەور شدند. ارتش اشغالگر ترک در ٤ ژانویە در ساعت ١٣:٠٠ تا پاسی از نیمە شب، مواضع برخودان نیروهای گریلا  را در چمچو از نواحی شیلادزی در آمیدی با بمبهای ممنوعە مورد حملە قرار دادند. هلیکوپترهای تهاجمی ١٤ بار و هواپیماهای جنگی نیز ١٠ بار بە این نواحی حملە کردند. نیز با کاتیوشا، تانک و سلاحهای سنگین این منطقە مورد تهاجم پیوستە قرار گرفتند.

اطلاعات بیشتر در این بارە عبارتند از:

در چارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە زاپ؛ در بعد از ظهر ٤ ژانویە در ناحیە شیلادزی از توابع آمیدی،  تیمهای عملیاتی گریلا در جریان یک عملیات مین‌گذاری، بە اشغالگران ضربە وارد کردند.

در چارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە خاکورک؛

در ٤ ژانویە در ساعت ١٦:٣٠ در منطقە برخودان ارتفاعات شهید آخین، تیمهای عملیاتی ما با سلاح سنگین بە اشغالگران حملە کردند.

حملات ارتش اشغالگر ترک با بمبهای ممنوعە و سلاحهای شیمایی:

در ٤ ژانویە ساعت ١٣:٠٠ تا پاسی از شب مواضع نیروهای گریلا، منطقە شیلادزی در ناحیە آمیدی، چمچو، با بمبهای ممنوعە بمباران شدند.

در ٤ ژانویە مواضع نیروهای گریلا، منطقە شیلادزی در ناحیە آمیدی ١٤ بار توسط هلیکوپترهای تهاجمی مورد حملە قرار گرفت.

در جریان روزهای ١ تا ٤ ژانویە، ارتفاعات منطقە بهار و ارتفاعات دشت کافیە از توابع گابار، ١٠ بار توسط هواپیماهای جنگی بمباران شد.

در ٢٦ دسامبر و ٣ ژانویە، مواضع برخودان نیروهای گریلا در منطقە حفاظتی ارتفاعات اف-ام و ارتفاعات آمیدی از توابع شیلادزی و نواحی اطراف روستای سیدا دهها بار با کاتیوشا و تانک و سایر سلاحهای سنگین مورد هدف قرار گرفتە شد.