دستگیری ٦ نفر در جوانرو توسط نیروهای امنیتی

در شهر جوانرو در روژهلات کردستان، پس از خاکسپاری پیکر یکی از جانباختگان قیام سراسری، شش جوان توسط نیروهای دولتی بازداشت شدند.

در روژهلات کردستان و ایران، قیامی که نزدیک به چهار ماه پیش و متعاقب قتل ژینا امینی شروع شد همچنان ادامە دارد.

با وجود اینکه مردم ایران مورد فشار، تهدید بە قتل و دستگیری  قرار گرفته اند، اما همچنان در صحنه اند و ساکت نشده اند.

در شهرهای زیادی اعتصاب عمومی انجام شده که شهر جوانرو نیز یکی از کانون های این قیام و اعتصاب بودەاست. در این شهر تک تیراندازان وابستە بە سپاە در پشت بام ساختمانهای دولتی مستقر شده اند. در بیشتر محلات شهر نیروهای امنیتی به منازل مردم یورش برده اند و بدون اینکه مدرکی ارائه بدهند، شهروندان را دستگیر کردە یا آزار و اذیت آنها را ادامە میدهند.

مردم در مراسم خاکسپاری برهان الیاسی شرکت کردند که روز یکشنبه از طرف نیروهای دولتی بەقتل رسید. پس از مراسم تدفین نیروهای سپاه پاسداران به منزل برهان الیاسی یورش بردند و خالد الیاسی برادر برهان الیاسی را دستگیر کردند.

همچنین اعلام شد که در زمان یورش به منزل الیاسی، اعضای خانوادەی الیاسی را تهدید کردەاند و گفتەاند که خالد نیز شانس آورده که تا حالا زنده است.

سپس شش جوان را به اتهام شرکت در مراسم خاکسپاری دستگیر کردند و آنها را به مکان نامعلومی منتقل کردند و هیچ جوابی به خانوادەها و وکلایشان داده نمی شود.

اسامی شش جوان دستگیر شده به شرح زیر است:

اسامه یوسفی، ادریس بادعی، یحیی عبدی، یاسر هدایتی، شاهین خدامرادی و ادریس فتحی.

بنابر آخرین آمار سازمان حقوق بشر ایران، از زمان شروع قیام مردم ایران، ٤٧٦ نفر توسط نیروهای امنیتی رژیم کشته شدەاند که ٦٤ نفر از آنان کودک و ٣٤ نفر از آنان زن بودەاند. بەعلاوە خطر اعدام ١٠٠ نفر نیز وجود دارد.